• Nahlásenie výsledku domáceho AG samotestu
     • Nahlásenie výsledku domáceho AG samotestu

      9. 9. 2021

      Na základe platného Školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič alebo plnoletý študent škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov.

      V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia tvorcovia softveru pripravili vyhlásenie ‚Domáci AG samotest – výsledok‘, cez ktoré oznámite výsledok testu. Pri pozitívnom výsledku testu si takto rodič alebo plnoletý študent zároveň hneď splní povinnosť nahlasovania výsledku testu škole. Domáci AG samotest - výsledok

     • Prenájom priestorov

      26. 5. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 1 917 31 Trnava

      DÁVA DO PRENÁJMU NEBYTOVÝ PRIESTOR

      Umiestnenie nápojového automatu

      Ponuky doručte na adresu školy v zalepenej obálke na sekretariát školy,  označenej „Prenájom nápojového automatu“ do 31.08.2021 do 12,00 hod. Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/5903518 

       

    • Začiatok školského roka 2021/2022
     • Začiatok školského roka 2021/2022

      30. 8. 2021

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2022 o 8.00 hod. Všetci študenti našej školy sa sústredia vo svojich triedach, kde sa im prihovorí riaditeľ školy prostredníctvom rozhlasu a nasledovať bude triednická hodina. Zoznamy prvákov sú na nástenke vo vestibule školy. Školská jedáleň začne fungovať od 3.9.2021 a prihlásiť sa na stravu môžete u vedúcej školskej jedálne pani Škorecovej na telefónnom čísle 033 590 35 43.

       

    • Jazyková škola
     • Jazyková škola

      25. 7. 2020

      V školskom roku 2021/2022 otvárame jazykovú školu. Ak sa chcete zdokonaliť v cudzom jazyku alebo doučiť nezvládnuté učivo, môžete využiť čas v popoludňajších hodinách. Naši učitelia cudzích jazykov sú Vám k dispozícii. Bližšie informácie tu

    • Letný oddych
     • Letný oddych

      9. 7. 2021

      Milí študenti a zamestnanci školy,

      prajeme Vám krásne prázdniny a dovolenky, veľa slnka, vody a načerpanie síl do nového školského roka.

     • Prenájom

      1. 7. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor - priestory príslušenstva a sociálne zariadenie, spolu 324,44 m2. 

      Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 2.7.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením "prenájom - telocvične"

      Informácie o prenájme nebytových priestorovna č. 033/5903518 od 9:00 do 18:00 hod. 

    • Projekt PILOT
     • Projekt PILOT

      24. 6. 2021

      V rámci projektu PILOT sa 22.6.2021 uskutočnili workshopy pre študentov Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava na všetkých ústavoch Materiálovotechnologická fakulta Trnava (MTF) - Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Uiam Mtf , Ústave výrobných technológií MTF STU, Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu UPIM , Ústave materiálov, Ústave integrovanej bezpečnosti a Ústave výskumu progresívnych technológií. Foto...

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      21. 6. 2021

      Dnes 21.06.2021 riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu havárie privádzača vodovodného potrubia na Študentskej ulici, ktoré zásobuje vodou celé sídlisko vrátane našej školy.
      Komisionálne skúšky, plánované na dnešný deň sa prekladajú na 25.06.2021 o 10,00 h. a 11,00 h.

      Sledujte ďalšie oznamy. Trnavská vodárenská spoločnosť závadu odstraňuje. Oprava potrubia by mala byť ukončená v priebehu dnešného dňa. 

    • Úspešný manažér
     • Úspešný manažér

      15. 6. 2021

      Náš študent Tomáš Ondrejička sa v máji 2021 zapoji do súťaže organizovanej MTF STU so sídlom v Trnave s  náztvom The World needs Engineers. V úlohe, ktorú dostal ako "manažér - priemyselný inžinier" navrhol riešenie konkrétne zadefinovaného problému z praxe. Hlavnou výhrou v súťaži bola chata pre 12 osôb na víkend na Slovensku. Blahoželáme!

     • 2. kolo prijímacích skúšok

      26. 5. 2021

       

      Riaditeľ školy vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok na voľné miesta v odboroch:

      3917 M technické a informatické služby v strojárstve 
      2675 M elektrotechnika 
      2381 strojárstvo 

      Prihlášky posielajte prostredníctvom výchovného poradcu základnej školy alebo doručte osobne na riaditeľstvo školy

      Termín prijímacích skúšok je 22.6.2021 o 8:00 v budove SPŠT. Prijímacie skúšky budú z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra

     • Prenájom priestorov

      26. 5. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

      DÁVA DO PRENÁJMU NEBYTOVÝ PRIESTOR
      Školský bufet 19 ma priestory príslušenstva 2,85 m2

      Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 28.5.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením „prenájom - bufet“. Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/5903518 od 9:00 do 11:00hod.

     • Prijímacie skúšky

      30. 4. 2021

      V prípade, že Vám pošta nedoručila pozvánku na Prijímacie skúšky, dostavte sa do 8,00 h. na SPŠT Komenského 1 , Trnava na Prijímacie skúšky. Pozor! Žiaci, ktorí si podali prihlášku na:
       I. termín - budú konať prijímacie skúšky 3. mája 2021,
      II. termín - budú konať prijímacie skúšky 10. mája 2021,
      oba termíny - prijímacie súšky konajú iba 1x, a to 3. mája 2021.
      Priniesť treba aj vyhlásenie o bezinfekčnosti.  Viac... 
      Podľa najnovšieho usmernenia pre riaditeľov SŠ k podmienkam pre konanie PS na stredné školy v šk. roku 2021 sa uchádzači v ružovom alebo červenom okrese nepreukazujú testom.

    • Začíname s prezenčnou formou výučby
     • Začíname s prezenčnou formou výučby

      13. 5. 2021

      Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie okres Trnava prechádza do ružovej farby. Podľa COVID-AUTOMATU sme sa dostali do I. stupňa varovania a od pondelka 17.5.2021 od 8,00 h. začíname s prezenčnou formou vyučovania podľa rozvrhu. Môžete sa prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne pani Škorecovej.

    • Prenájom
     • Prenájom

      13. 5. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor: 

      • školský bufet 19 ma priestor príslušenstva 2,85 m2

      Ponuky je potrebné doručiť na adresu školy do 21.05.2021 do 12, 00 hod. v zalepenej obálke označenej "Prenájom - bufet" .
       Informácie o prenájme nebytových priestorov na tel.č.: 033/5903518 od 9,00 hod. do 11,00 hod.