• Charakteristika: škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  od r. 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

      

     Predmet činnosti školy:

     V súčasnosti škola vzdeláva a vychováva svojich absolventov v nasledovných študijných odboroch :

     2675  M        elektrotechnika (ELE)                                   štvorročný študijný odbor – denné štúdium

     2387  M       mechatronika (MCH)                                     štvorročný študijný odbor – denné štúdium

     6352  M       obchod a podnikanie (OAP)                           štvorročný študijný odbor – denné štúdium

     2381 M        strojárstvo (STR)                                           štvorročný študijný odbor – denné štúdium

     3917 M 02   technické a informatické služby (TIS) v stroj.    štvorročný študijný odbor – denné štúdium

     2426 K         programátor zvár. a obráb. strojov a zariadení  štvorročný študijný odbor – denné štúdium

     Škola má za súčasných podmienok optimálnu kapacitu 23 – tried a 604 študentov