• Škola

    • Charakteristika: škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

      

     Predmet činnosti školy:

     V súčasnosti škola vzdeláva a vychováva svojich absolventov v nasledovných študijných odboroch :

      

     2675 M    elektrotechnika (ELE)   štvorročný študijný odbor – denné štúdium
     2387 M   mechatronika (MCH)   štvorročný študijný odbor – denné štúdium
     2381 M   strojárstvo (STR)   štvorročný študijný odbor – denné štúdium
     3917 M   technické a informatické služby v strojárstve (TIS)   štvorročný študijný odbor – denné štúdium
     2426 K   programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení     štvorročný študijný odbor – denné štúdium

      

     Škola má za súčasných podmienok optimálnu kapacitu 23 – tried s počtom študentov 605.