Navigácia

Profil školy História školy Dokumenty Školský poriadok Jazyková škola

O škole

Profil školy

Charakteristika: škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  od r. 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

 

Predmet činnosti školy:

V súčasnosti škola vzdeláva a vychováva svojich absolventov v nasledovných študijných odboroch :

 

2675  6  00       elektrotechnika (ELE)               štvorročný študijný odbor – denné štúdium

2387  6  00       mechatronika (MCH)                 štvorročný študijný odbor – denné štúdium

6352  6  00       obchod a podnikanie (OAP)       štvorročný študijný odbor – denné štúdium

2381  6  00       strojárstvo (STR)                       štvorročný študijný odbor – denné štúdium

3917  6  02       technické a informatické služby (TIS)

                        v strojárstve                              štvorročný študijný odbor – denné štúdium

 

Škola má za súčasných podmienok optimálnu kapacitu 24 – tried, čo pri 30 žiakoch na triedu predstavuje 720 študentov.

 

 

Vybavenosť učební