• SKOLSKY_PORIADOK_SPS.pdf

                               Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava  

       

    Š K O L S K Ý P O R I A D O K

    Preambula

    Stredná priemyselná škola na Komenského ulici č.1 v Trnave je výberová stredná odborná škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom.

    V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre dobré medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol pre žiakov a učiteľov aj časom príjemne a užitočne stráveným.

    Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i k ostatným zamestnancom školy.

    Z tohoto dôvodu sa ustanovuje nasledovný ŠKOLSKÝ PORIADOK, ktorý vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. . o stredných školách, platná od 1. septembra 2009.


     O B S A H

     Preambula

    A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

    I. Organizácia vyučovacieho dňa

    II. Práva a povinnosti žiakov

    III. Práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

    IV. Výchovné opatrenia

     B. ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV  

    I. Oslovenie a pozdravy

    II. Príchod žiakov do školy

    III. Správanie žiakov na vyučovaní

    IV. Správanie žiakov cez prestávky V. Odchod žiakov zo školy

    V. Dochádzka žiakov do školy

    VI. Používanie tried a ostatných zariadení školy

    VII. Náplň práce týždenníkov

    VIII. Komisionálne skúšky , opravné skúšky , opakovanie ročníka

    IX. Správanie žiakov mimo školy

      C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

     

                      A.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     

    I. Organizácia vyučovacieho dňa:

     

    1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.
    2. Vyučovanie začína spravidla o 8 00 hodine ( najskôr o 7 05 a končí 16 05 hod.

            Rozvrh vyučovania :            0. hod.      7.05 – 7.50 hod.

    1. hod.      8.00 – 8.45 hod.

    2. hod.      8.50 – 9.35 hod.

    3. hod.      9.45 – 10.30 hod.

    4. hod.      10.40 – 11.25 hod.

    5. hod.      11.35 – 12.20 hod.

                                                                          12.20 – 12.50 hod. OBEDŇAJŠIA. PRESTÁVKA

                                                                                              (pre žiakov a učiteľov)

    6. hod.     12.50  13.35 hod.

    7. hod.     13.35  14.25 hod.

    8. hod.     14.30  15.15 hod.

     

    Triedy, ktoré majú 4 a 5 vyučovaciu hodinu jeden predmet ako dvojhodinovku, spoja ich do dvojhodinového bloku a budú končiť o 12,10 hod. Prestávka pre nich bude od 12,10 do 12,50 hod. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 19,00 hod. Po 15,000 hod. je vstup do budovy dovolený len v sprievode zamestnanca školy.

    1. Každý, kto vstúpi do budovy školy, je povinný preukázať sa vrátnikovi školy študentským preukazom alebo iným dokladom totožnosti.
    2. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok konajú pri vchode a na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu.
    3. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, laboratóriách a telovýchovných priestoroch.
    4. Každá trieda má pridelené skrinky na chodbe, za ktoré sú zodpovední všetci žiaci triedy počas  celého školského roku. Za kľúče od triedy zodpovedajú žiaci určení triednym profesorom.
    5. Ak majú žiaci voľnú hodinu alebo špeciálne upravený rozvrh, zdržiavajú sa v triede alebo v priestore školy, ktorý určí vedenie školy. Správajú sa tak, aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces.
    6. Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách a v prípade priaznivého počasia na školskom dvore. Počas prestávok si môžu kúpiť desiatu a nealkoholické nápoje v školskom bufete.
    7. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia ,žiadosti a pod.) predkladajú žiaci riadne vyplnené a podpísané triednym profesorom na sekretariát školy.
    1. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne cez školský rok a počas prázdnin v stanovených úradných hodinách na sekretariáte školy.
    2. Informácie o žiakoch možno získať v rámci Rodičovského združenia , ktoré budú v mesiacoch:

    september, november a apríl v príslušnom šk. roku :

    - triedne schôdze Rodičovského združenia : od 17.00 hod. do 18 00 hod.

    - konzultácie pre rodičov v budove školy :od 18 00 hod. do 19.00 hod.

    (Rodičia si môžu aj individuálne dohodnúť konzultáciu u príslušného profesora.)

    Na podnet rodičov alebo školy môžu byť v prípade potreby zvolané mimoriadne triedne schôdze Rodičovského združenia.

     

    II. Práva a povinnosti žiakov

      

    1. Každý žiak má právo:

     

    • nebyť diskriminovaný na základe rasy, veku, náboženstva, národnosti, pohlavia alebo fyzickej odlišnosti,
    • byť rešpektovaný ako suverénna osobnosť
    • na ochranu svojich osobných údajov
    • na vysvetlenie svojho omylu
    • slobodne vyjadriť svoj názor primerane miestu, situácii a v súlade s pravidlami slušného správania
    • na kvalitnú výučbu a objektívne hodnotenie, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb pri - písomných a ústnych odpovediach,
    • v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne skúšky (žiaci mladší ako 18 rokov - prostredníctvom zákonného zástupcu)
    • poznať dôvod, pre ktorý nebola akceptovaná jeho požiadavka, resp. ospravedlnenie
    • vybrať si voliteľné predmety a cudzí jazyk z ponúkanej škály podľa kritérií stanovených školou (výber nie je možné počas štúdia meniť)
    • obrátiť sa primeranou formou s problémami na triedneho profesora, výchovnú poradkyňu, školskú psychologičku a spolu s triednym profesorom aj na vedenie školy
    • zúčastniť sa na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, vzdelávacích prednáškach a akciách organizovaných školou v čase mimo vyučovania
    • zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti
    • počas veľkej prestávky (30 min.) sa voľne pohybovať v budove školy a na školskom dvore, využívať basketbalové ihrisko, stolnotenisový stôl, stravovanie v školskej jedálni a v školskom bufete
    • navštevovať internet podľa rozvrhu a možnej kapacity učebne
    • byť zvolený do žiackej samosprávy , rady školy a pôsobiť v nej
    • prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov sa spolupodieľať na činnosti rady školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia….) - na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní
    • na dodržiavanie základ. psychologicko-hygien. noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania)
    • poistiť sa proti krádeži

     2. Povinnosti žiakov 

    • osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v budúcom povolaní
    • osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, - plniť pokyny ped. pracovníkov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili česť sebe i škole
    • žiaci sú povinní nosiť so sebou študentský preukaz – bez neho nemajú prístup do školskej    budovy
    • nastupovať do školy minimálne 10 min. pred začiatkom vyučovania podľa rozvrhu ich triedy - byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení
    • v škole sa prezúvať, vrchný odev a topánky odkladať do šatne
    • v odbornej učebni sa zdržiavať len v prítomnosti vyučujúceho
    • na prístup do počítačovej siete využívať výlučne svoje prístupové dáta
    • dodržiavať vyučovací čas, prestávky, rozvrh hodín - na vyučovaní používať požadované učebné pomôcky
    • počas prestávok rešpektovať prípadné pokyny vyučujúcich, ktorí majú dozor
    • po skončení vyučovania vyložiť stoličky, urobiť poriadok v celej triede. Určený žiak zamkne triedu a kľúč od triedy vráti na vrátnicu školy
    • chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných
    • dodržiavať bezpečnostné predpisy pri činnosti v odborných učebniach, laboratóriách, dielňach telocvični a v ostatných priestoroch školy
    • ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz, oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť a majetok jednotlivca príp. celej školy
    • dodržiavať čistotu vo svojom okolí a na sociálnych zariadeniach
    • dodržiavať normy spoločenského správania
    • šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami (pri ich poškodení opravu a finančné náklady zabezpečia žiaci, resp. ich rodičia)
    • oznámiť zmeny základných osobných údajov triednemu učiteľovi(bydlisko, číslo telefónu …) do piatich pracovných dní od zmeny

     3. Žiakovi nie je povolené

    • počas vyučovacích hodín používať mobil a mať ho položený na lavici, v lavici
    • odpisovať, podvádzať pri písomných a ústnych skúškach
    • prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky
    • nosiť do školy a hrať hazardné hry
    • sprostredkovávať nákup a predaj narkotík
    • v zmysle zákona č. 377 o ochrane nefajčiarov zo dňa 26. mája 2004 fajčiť v priestoroch školy a v jej okolí (50 m) a aj pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov školy
    • prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie
    • nosiť predmety, ktoré môžu rozptyľovať žiakov (kameru, fotoaparát, ..... , notebook a tablet používať len na základe povolenia vyučujúceho na konkrétnej hodine )
    • nosiť do školy drahé veci (zlaté šperky – retiazky , prstene…), zbrane, výbušniny, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, rádiá, elektrické spotrebiče. V prípade ich straty a odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka
    • znečisťovať steny a ničiť zariadenia tried a ostatných priestorov školy
    • konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu (na konzumovanie potravín a pitný režim využívať len prestávky)
    • vykláňať sa a vykrikovať z okien, vyhadzovať von oknom odpadky a iné predmety
    • manipulovať s vecami, ktoré zabezpečujú ochranu budovy a majetok školy
    • nevhodne sa správať, neslušne sa vyjadrovať voči zamestnancom, spolužiakom a návštevníkom školy
    • používať školskú elektrickú rozvodnú sieť (predlžovacie šnúry, dobíjanie akumulátorov, rýchlovarné konvice….)

    III. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV):

     Rodič (zákonný zástupca ) má právo:

    • sledovať vývoj školy a jej orientáciu a vyjadrovať svoj názor
    • získavať informácie o výchovno-vzdelávacom procese školy prostredníctvom konzultačných hodín, triednych aktívov rodičovského združenia (ďalej TARZ), internetovej stránke školy : www. spstt.edupage.org
    • mať prístup k dokumentom vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa
    • po predchádzajúcom dohovore požiadať o konzultáciu (rozhovor) vyučujúceho , výchovného poradcu, riaditeľa školy
    • po predchádzajúcom dohovore, so súhlasom riaditeľa školy zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu
    • v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích problémov a problémov vyplývajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia požiadať riaditeľa školy o pomoc

    Rodič (zákonný zástupca) je povinný:

    • dodržiavať v plnom rozsahu podmienky stanovené v Školskom poriadku
    • zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa (konzultáciou, účasťou na celoškolskom
    • prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a spolužiakov v
    • načas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole a na výchovno-vzdelávacích
    • nenarušovať súkromie pedagogických zamestnancov školy

    U p o z o r n e n i e

     Porušenie Vnútorného poriadku školy sa pokladá za priestupok, na základe ktorého budú vyvodené  v ý c h o v n é    o p a t r e n i a.

    IV. Výchovné opatrenia

    Výchovnými opatreniami sú pochvaly, ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

    Pochvalu, ocenenie alebo pokarhanie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy.

    Výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

     POCHVALY  

    1. Pochvala triednym učiteľom za:
     • výborný prospech – prospel veľmi dobre - vzornú dochádzku (0 vymeškaných hodín)
     • činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností - výrazné zlepšenie prospechu  
    2. Pochvala riaditeľom školy za:
     • výborný prospech – prospel s vyznamenaním vo viacerých ročníkoch počas štúdia - vzornú dochádzku – za 0 – 10 vymeškaných hodín u žiakov vo viacerých ročníkoch
     • úspešnú reprezentáciu školy
     • nezištnú  pomoc,  vysoko  humánny  prístup  k ľuďom,  príkladný  čin,  verejné  uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

    OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY    

    1. Napomenutie triednym učiteľom za:
     • jednorazové porušenie Vnútorného poriadku školy
     • nevhodnú úpravu zovňajšku (špinavý odev a obuv, nedodržiavanie osobnej hygieny, nosenie nevhodných nápisov a obrázkov na odeve, ktoré sú v rozpore s morálkou a pod.)
     • neprezúvanie sa v priestoroch školy
     • nesplnenie povinnosti týždenníkov
     • neúmyselné nevhodné správanie voči učiteľom a pracovníkom školy
     • neskoré príchody na vyučovanie
     • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia tr.uč. ., vyučujúcim alebo žiackym kolektívom  
    2. Pokarhanie triednym učiteľom za: - 1 až 3 hodiny neospravedlnenej absencie
     • závažný zápis v triednej knihe
     • opakujúce sa priestupky v bode 1
    3. Pokarhanie riaditeľom školy za:
     • podvádzanie
     • opakujúce sa neslušné správanie
     • úmyselné poškodzovanie školského zariadenia
     • 4 až 7 hodín neospravedlnenej absencie - opakujúce sa priestupky v bode 2  
    4. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) za:
     • 8 až 14 hodín neospravedlnenej absencie
     • kombináciu priestupkov v bode 3
     • nevhodné správanie na vyučovaní alebo na odbornej praxi, ktoré porušuje etiketu slušného správania - nedovolené nosenie vecí, ktoré ohrozujú zdravie a život a ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov pri vyučovaní alebo pri činnostiach organizovaných školou
     • fajčenie v priestoroch školy alebo na akciách organizovaných školou  
    5. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) s možnosťou podmienečného vylúčenie zo školy za:  
     • 15 až 30 hodín neospravedlnenej absencie
     • používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v škol. priestoroch a na šk. akciách - krádež
     • úmyselné ublíženie na zdraví
     • šikanovanie a vydieranie
     • vandalizmus
     • znemožnenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
     • opakujúce sa priestupky v bode 4
     • prejavy rasovej neznášanlivosti
     • zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy  

    V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia. Ak žiak neukončil povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore so zákonným zástupcom preradený na inú školu, prípadne po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy.

    Vých. opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom.  

    1. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a vylúčenie zo školy za:  
     • 36 a viac hodín neospravedlnenej absencie
     • nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy - opakujúce sa priestupky v bode 5 

    B.      ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV

     I. Oslovenie a pozdravy:  

    • žiaci oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pani profesorka alebo pani učiteľka, pán školník a pod.
    • žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy (dobré ráno, dobrý deň...) počas dňa len pri prvom stretnutí
    • žiaci zdravia na začiatku a na konci vyučovacej hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa, pri odchode vyučujúceho sa žiaci postavia a sadnú si na jeho pokyn
    • na hodinách telesnej výchovy, výpočtovej techniky, praxe, laboratórnych cvičení, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia
    • žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy  

    II. Príchod žiakov do školy:  

    •  pri vstupe do budovy sa preukážu vrátnikovi školy (príp. inému poverenému pracovníkovi) platným žiackym preukazom, bez tohto dokladu nebude žiak do budovy vpustený žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom ich prvej vyučovacej hodiny
    • školská budova sa otvára o 6 30 hod. Žiaci, ktorí prídu neskoro na prvú vyučovaciu hodinu, sa preukážu študijným preukazom a zapíšu sa do zošita neskorých príchodov (tri neskoré príchody na vyučovanie sa budú rátať za jednu neospravedlnenú hodinu)
    • voči žiakom, ktorí sa dostanú do budovy školy inak ako cez hlavný vchod, bude vyvodené výchovné opatrenie vychádzajúce zo Školského poriadku  
    • pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a zložia si pokrývku hlavy, počas celého školského roka sa prezúvajú do zdravotne nezávadných prezuviek (sandále, papuče, šľapky, dreváky, poltopánky...), prezuvkami nemôže byť športová obuv používaná na hodinách telesnej výchovy ( tenisky, botasky...)
    • v šatni žiak necháva iba vrchné oblečenie, obuv, úbor na telesnú výchovu a plášte na  laboratórne cvičenia a prax
    • čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania využíva žiak na opakovanie učiva a prípravu na vyučovanie  

    III. Správanie žiakov na vyučovaní:  

    • žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie, veci potrebné na hodinu má pripravené na lavici, ostatné veci má uložené v taške, jedlo a nápoje na lavicu počas vyučovania nepatria
    • žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie
    • na hodinách v laboratóriách a v odborných učebniach sa žiaci riadia laboratórnym poriadkom, na hodinách telesnej výchovy povinnosťami žiakov na hodinách TEV a pokynmi vyučujúcich
    • žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie
    • pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak,
    • ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky, ak je žiak vyvolaný k tabuli, stojí vzpriamene, odpovedá nahlas a zreteľne, sadne si len na pokyn vyučujúceho, hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti
    • ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu a pomôcky, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu, ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nebude akceptovať
    • žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho
    • v odborných učebniach sa zdržiavajú žiaci len v prítomnosti vyučujúceho, na prístup do počítačovej siete využívajú výlučne svoje prístupové dáta
    • pred opustením triedy žiak urobí v lavici a vo svojom okolí poriadok, odpadky vhodí do koša

    IV.    Správanie žiakov cez prestávky:  

    • cez prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa, správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nevyhadzuje odpadky a nevykláňa sa z okien
    • žiak môže využívať počítačovú techniku na prípravu na vyučovaciu hodinu alebo na relaxáciu
    • počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet, ktorý je v tomto čase otvorený
    • počas prestávok nemôžu žiaci opustiť budovu školy, v mesiacoch, kedy to dovoľuje počasie, žiaci môžu vychádzať na školský dvor, areál školy je vymedzený oplotením
    • žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel, neznečisťuje tieto priestory
    • po zvonení žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho, ak sa vyučujúci do 5 minút nedostaví na vyučovanie, týždenník to oznámi vedeniu školy
    • počas voľných hodín žiak nemôže opustiť budovu školy, resp jej areál určený oplotením
    • žiaci, ktorí po zazvonení nebudú v triede, porušujú Školský poriadok a ich neskorý príchod bude súčasťou absencie (za tri neskoré príchody je jedna neospravedlnená hodina v súlade s bodom (A-3)

      V.       Odchod žiakov zo školy:  

    • odchod zo školy počas vyučovania včítane prestávok je možný len na priepustku (tlačivá sú k dispozícii na vrátnici školy alebo na internetovej stránke školy), z vyučovania môže žiaka uvoľniť podpísaním priepustky len triedny profesor alebo jeho zástupca (v prípade ich neprítomnosti žiaka môže uvoľniť člen vedenia školy), na 1 hodinu môže uvoľniť žiaka vyučujúci príslušnej hodiny
    • po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak očistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu, poverený žiak skontroluje triedu a šatňu, zamkne ich a kľúče odovzdá na vrátnici
    • na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a školskú budovu
    • žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy ani pred budovou školy

    VI.    Dochádzka žiakov do školy

    • žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas
    • vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané problémy s dopravou, nemôžu sa predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním, vo výnimočných prípadoch môže uvoľniť žiaka len riaditeľ školy
    • ak sa žiak nezúčastní exkurzie,  kurzu  ochrany života  a zdravia, účelového cvičenia,  školského  výletu a iných aktivít konaných mimo budovy školy, zúčastní sa náhradného vyučovania v škole
    • ak žiak bude chýbať na vyučovaní pre vopred známy dôvod, je povinný vyžiadať si povolenie:
     1. na uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho s vedomím triedneho učiteľa
     2. na uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa od triedneho učiteľa
     3. uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa
    • ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní z nepredvídaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti do 48 hodín, ak sa tak nestane, bude učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú
    • ak je žiak plnoletý, ospravedlňuje sa za rovnakých podmienok ako ostatní zamestnanci školy (doklad o práceneschopnosti, iný úradný doklad…)
    • pri návrate na vyučovanie je žiak povinný v deň nástupu predložiť triednemu učiteľovi doklad podpísaný rodičom alebo zákonným zástupcom, ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie od lekára, dodatočne predložené potvrdenie nebude triedny učiteľ akceptovať
    • ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 5 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie
    • za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle Školského poriadku
    • ak žiak zamešká 30% a viac z predmetu v jednom polroku, musí z daného predmetu vykonať komisionálnu skúšku
    •  ak má žiak dlhodobé zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať riaditeľa školy o prerušenie štúdia, po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku , v ktorom bolo štúdium prerušené, ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka
    • ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom zákonného zástupcu, ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti, ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi a nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako keby štúdium zanechal

    VII. Používanie tried a ostatných zariadení školy

    • každej  triede v škole je pridelená miestnosť (kmeňová trieda) a šatňa, povinnosťou všetkých žiakov (v spolupráci s triednym učiteľom) je starať sa o ich čistotu, poriadok a estetický vzhľad
    • pri delených hodinách,  laboratórnych  cvičeniach  a  praxi  sa  skupiny  presúvajú  do  tried,  laboratórií a odborných učební podľa rozvrhu
    • pri výučbe mimo kmeňovej triedy týždenníci pred odchodom zatvoria okná, skontrolujú vodovod, príp. zhasnú svetlo a uzamknú triedu
    • v prípade úmyselného poškodenia triedy, jej inventáru a vyučovacích pomôcok žiaci na vlastné náklady zabezpečia opravu - zakazuje sa znečisťovať steny všetkých priestorov školy, nábytok učební, písať na dvere, steny a lavice, ničiť sociálne zariadenia - pri porušení zákazu sa bude postupovať v zmysle výchovných opatrení uvedených v bode A III
    • je zakázané lepiť na dvere tried a učební akékoľvek materiály s výnimkou oficiálnych školských dokumentov  

    VIII. Náplň práce týždenníkov 

    • Týždenníkov určí triedny učiteľ zápisom do triednej knihy
    •  Povinnosti týždenníkov:
    1. prísť do školy 15 min. pred začiatkom vyučovania, podpisom prevziať kľúč od triedy na vrátnici, odomknúť a skontrolovať triedu
    2. pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky
    3. hlásiť na vedenie školy, ak do 5 min. po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu
    4. na začiatku každej hodiny bez vyzvania hlásiť vyučujúcemu mená neprítomných žiakov
    5. podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky
    6. starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok v triede, starať sa o vetranie
    7. na hodiny mimo kmeňovej triedy (delené hodiny) triedu uzamknúť a triednu knihu zobrať so sebou (po ukončení hodiny triednu knihu priniesť späť)
    8. triednemu učiteľovi hlásiť poškodenie inventára v triede a iné mimoriadne udalosti (úraz atď.)
    9. upozorniť učiteľa, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu, aby zobral triednu knihu
    10. po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v poriadku (čistá tabuľa, pozbierané odpadky, poriadok v laviciach, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá)
    11. uzamknúť triedu a kľúč odovzdať na vrátnicu (každá trieda môže mať len jeden kľúč)                

     IX.    Komisionálne a opravné skúšky  

    a. Komisionálne skúšky

    1. Na základe rozhodnutia riaditeľa školy má žiak právo na komisionálnu skúšku ak: 
    •  koná rozdielovú skúšku
    • je skúšaný v náhradnom termíne
    • žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené
    1. Žak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky, jej výsledok je pre žiaka konečný.  

    b. Opravné skúšky

    • Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže požiadať (neplnoletý prostredníctvom zákonného zástupcu) o vykonanie opravnej skúšky
    • Žiak, ktorý sa bez ospravedlnenia nedostaví na komisionálnu alebo opravnú skúšku, klasifikuje sa z daného predmetu známkou nedostatočný.
    • Ak žiak neprospel a nezložil úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na žiadosť zákonného zástupcu (v prípade plnoletosti na jeho vlastnú žiadosť) povoliť opakovanie ročníka.

     X.     Správanie žiakov mimo školy:

    • každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy, svojím správaním reprezentuje školu
    • k svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci, nevyvoláva hádky a bitky a nevyjadruje sa hrubo
    • je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a pomáha im
    • je čestný
    • chráni svoje zdravie a zdravie iných, nefajčí, nepožíva alkoholické nápoje, drogy
    • dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy
    • chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho

     

     

     

    C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

       

    SÚČASŤOU ŠKOLSKÉHO PORIADKU JE :

     

     

    • LABORATÓRNY PORIADOK ELM

     

    • LABORATÓRNY PORIADOK VYT

     

    • PORIADOK V UČEBNIACH PRAXE

     

    • TELOCVIČNÝ PORIADOK

     

    • JEDÁLENSKÝ PORIADOK.

     

     

     

    Školský poriadok nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2015

     

     

     

     

     

     

      

     V Trnave, dňa 2. 09. 2019  

                   Ing. Ľudovít Šimun

    riaditeľ školy

     

     


     

     Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 01 Trnava

      

    Laboratórny poriadok VYT

     

    S ohľadom   na   špecifickosť   pracoviska,   ktoré   je   vybavené   citlivými   zariadeniami,   v záujme bezpečnosti a plynulého chodu výchovno-vzdelávacej činnosti v laboratóriách VYT je nevyhnutné dodržiavať tieto pravidlá:  

    1. Na počítačové pracoviská v laboratóriách v čase vyučovania, aj mimo vyučovania majú žiaci prístup iba s vyučujúcim, resp. vedúcim vzdelávacieho krúžku a sú povinní dodržiavať laboratórny poriadok VYT a Školský poriadok.  
    1. Žiak po príchode do laboratória VYT skontroluje stav svojej PC zostavy, poruchy nahlási svojmu vyučujúcemu. Na prihlasovanie sa do systému využíva výlučne konto študent.  
    1. Žiaci v laboratóriách VYT sú povinní zachovávať čistotu a poriadok, do laboratórií vstupujú v prezuvkach. Ak žiak nemá prezuvky, je to považované za porušenie laboratórneho a školského poriadku, do laboratória nebude vpustený v topánkach.  
    1. Počítačové zostavy žiaci zapínajú a vypínajú len na pokyn vyučujúceho.  
    1. Počas vyučovania v laboratóriu VYT žiaci nemenia pracoviská a nevyrušujú ostatných žiakov.  
    1. Žiaci majú k dispozícií na PC stanici svoje adresáre, do ktorých ukladajú svoje dokumenty. Tieto sú určené výlučne na študijne účely a ich kapacita je obmedzená na 100 MB na žiaka.  
    1. Žiak môže byť klasifikovaný z predmetu iba keď absolvuje minimálne 75% cvičení a odovzdá všetky požadované zadania.  
    1. Odbornú literatúru a iné pomôcky si môžu žiaci zapožičať len so súhlasom vyučujúceho.  
    1. Všetko, čo žiak vytvoril na vyučovaní, alebo mimo vyučovania na zariadeniach školy, zostáva

    výhradne vo vlastníctve školy a ďalej sa môže využívať len s jej súhlasom.  

    1. Po ukončení vyučovania (činnosti vzdelávacieho krúžku) uvedú žiaci pracovisko do poriadku a uložia stoličky.  
    1. V laboratóriách VYT nie je dovolené:  
     1. priniesť do laboratória a používať svoj vlastný notebook (výnimku tvoria žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú schválenú žiadosť riaditeľom školy).
     2. počas vyučovania sa pripojiť na internet, sledovať a sťahovať nevhodné stránky, ktoré sú v rozpore s morálkou (pornografia, násilie, rasizmus, fašizmus, xenofóbia. .. atď.)
     3. ukladať na počítač a tlačiareň akékoľvek predmety,
     4. konzumovať jedlo (pitný režim, žiak dodržiava počas prestávok- mimo laboratória),
     5. hrať hry, zasahovať do programového vybavenia počítača, používať a inštalovať ľubovoľný software a akýmkoľvek spôsobom zasahovať do konfigurácie, do mechanických častí počítača, do elektrických rozvodov a kabeláží,
     6. využívať školskú sieť, resp. pripojenie sa cez školskú sieť na komerčné účely, na rozposielanie spamov (nevyžiadanej pošty) a na akúkoľvek záškodnú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi normami platnými v Slovenskej republike.  

    Za porušenie laboratórneho poriadku VYT - v súlade so Školským poriadkom bude žiakom SPŠ udelené výchovné opatrenie, pri hrubom porušení môže byť udelené aj podmienečné vylúčenie, alebo vylúčenie zo školy. 

        V Trnave, dňa 27. 08. 2015                                                       Ing. Ľudovít Šimun,

    riaditeľ školy

     


     

     Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 

    Laboratórny poriadok ELM  
    
      

    B O Z P a povinnosti žiakov v laboratóriu elektrotechnického merania  

    1. Do laboratória môžu žiaci vstupovať len v prezuvkách.
    2. Do laboratória majú prístup len s vyučujúcmi elektrotechnického merania a preukázateľne poučení žiaci.
    3. Do laboratória sa zakazuje nosiť akékoľvek tašky.
    4. Žiaci vždy merajú pod dozorom svojho vyučujúceho.
    5. Žiaci môžu zapájať prístroje do elektrického obvodu v beznapäťovom stave len na príkaz vyučujúceho.
    6. Zapínanie a vypínanie zdrojov nn napätia vykonáva vyučujúci - žiaci majú zakázané vykonávať túto činnosť.
    7. Po pripojení zdroja do meraného obvodu je zakázané dotýkať sa svoriek prístrojov a iných živých častí elektrických zariadení, ktoré nie sú dokonale chránené proti dotyku .
    8. Vyžaduje sa zvýšená ostražitosť aj v blízkosti živých častí, ktorých napätie je vyššie ako 65V oproti zemi.
    9. Pred premiestňovaním zdrojov, meracích prístrojov, spotrebičov a iných el.zariadení pripojených na elektrickú sieť pohyblivým prívodom s vidlicou, musí sa vykonať bezpečné odpojenie od siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky.
    10. Prepojovanie (zmena polarity) prúdových a napäťových cievok v zapnutom stave sa zakazuje.
    11. Je zakázané meniť pracovisko, meniť meracie prístroje, vyberať alebo odkladať meracie prístroje a iné elektrické zariadenia zo skriniek bez príkazu vyučujúceho.
    12. O ukončení merania žiak vyrozumie vyučujúceho, ktorý dá príkaz na odpojenie zdroja (zapojenie sa ešte nerozoberá).
    13. Po odpojení meraného obvodu od zdroja začnú žiaci spracovávať výsledky meraní.
    14. Zapojenie sa začne rozoberať až na príkaz vyučujúceho.
    15. Žiaci môžu vymieňať poistkové vložky závitových a prístrojových poistiek len za nové vložky rovnakej hodnoty a tiež môžu vymieňať žiarovky.
    16. Pri zistení závady (poškodenie izolácie, dym, nadmerné oteplenie, iskrenie, úraz el.

    prúdom atď.) musí každý, kto závadu prvý spozoruje odpojiť elektrické zariadenie od zdroja (vyučujúci pred každým meraním vysvetlí žiakom ako sa zariadenie odpojí v prípade poruchy, alebo havárie).

    1. V elektrotechnickom laboratóriu sa nachádzajú elektrické zariadenia, ktoré nemajú dostatočné krytie proti nebezpečnému dotykovému napätiu - tieto sú životu nebezpečné.
    2. Žiaci opúšťajú pracovisko a laboratórium spoločne, po dôkladnom ošetrení meracích prístrojov a uvedení celého pracoviska do vzorného poriadku.
    3. Zakazuje sa akákoľvek manipulácia so zabezpečovacím zariadením laboratórií.
    4. Striedanie skupín sa uskutočňuje vždy na konci príslušného obdobia, počas ktorého je treba s každou skupinou odcvičiť predpísaný počet cvičení. Žiaci odovzdávajú samostatne vypracované protokoly vždy na nasledujúcom cvičení. Žiak, ktorý nebude pravidelne v stanovených termínoch odovzdávať protokoly, bude pokarhaný za nedodržiavanie školského poriadku, pretože si neplní svoje študijné povinnosti. Ak nenastane náprava, zúčastní sa na konci príslušného obdobia komisionálneho preskúšania praktických vedomostí z elektrotechnických meraní.  

      V Trnave, dňa 27. 08. 2015   

                                                   Ing. Ľudovít Šimun,

    riaditeľ školy


     

     

    Stredná priemyselná škola technická Komenského 1, Trnava

     

    Poriadok v učebniach praxe

     

    BOZP žiakov v odborných učebniach praxe

    1. Do priestorov učební praxe môžu študenti vstupovať len vo vhodnej pracovnej obuvi, ktorú určí vyučujúci a vo vhodnom pracovnom oblečení ( pracovné montérky schválené vyučujúcim podľa povahy prác v učebni).
    2. Do priestorov učební praxe môžu vstúpiť len žiaci vyučovanej skupiny a to len s vedomím vyučujúceho, ostatní vyučujúci PK prax, im nadriadené osoby (riaditeľ školy a zástupkyne riaditeľa) a výnimočne ostatné osoby školy (triedni a ostatní vyučujúci, prípadne žiaci) s výslovným povolením príslušného vyučujúceho.
    3. Do priestorov učební sa zakazuje nosiť tašky, kabáty a iné predmety, ktoré nebudú výslovne povolené príslušným vyučujúcim.
    4. Vyučujúci môže  nariadiť  v učebni  zasadací  poriadok  podľa povahy vykonávanej  práce prípadne  s ohľadom na iné skutočnosti tak, aby zabezpečil poriadok a bezpečnosť prítomných osôb.
    5. Osoby nezamestnané v škole (rodičia, návštevy a iné osoby) môžu vstúpiť do priestorov učební praxe s vedomím a povolením riaditeľa školy.
    6. Študenti môžu zapájať zariadenia a meracie prístroje len na príkaz a s výslovným povolením vyučujúceho.
    7. Zapínanie zdrojov je možné vykonať len na príkaz vyučujúceho.
    8. Pred premiestňovaním zdrojov a prístrojov, je nutné vykonať ich bezpečné odpojenie od siete (vytiahnutím sieťového prívodu zo zásuvky).
    9. Je zakázané meniť pracovisko, meniť prístroje, vyberať alebo odkladať ľubovolné zariadenia bez výslovného povolenia vyučujúcim.
    10. Žiaci majú zakázané akékoľvek manipulovanie s poistkami a so žiarovkami, ich vymieňanie a akékoľvek zasahovanie do zariadení s výnimkou, ak im je tento úkon nariadený vyučujúcim.
    11. Pri zistení akejkoľvek závady na zariadeniach (poškodenie, oteplenie izolácie, iskrenie atď...) musí spozorujúci vypnúť zariadenie a poruchu ihneď oznámiť vyučujúcemu.
    12. Študent môže počas vyučovania opustiť svoje miesto v učebni len so súhlasom vyučujúceho, pričom oznámi dôvod svojho odchodu, prípadne sa preukáže priepustkou podpísanou poverenou osobou.
    13. V priestoroch učební dielní je zakázané akékoľvek manipulovanie s vnútorným vybavením a

    zariadeniami bez výslovného povolenia vyučujúceho. Tento zákaz podľa povahy porušenia môže byť považovaný za hrubý zásah z hľadiska bezpečnostných predpisov.

    1. V priestoroch učební praxe je nariadené dodržiavanie všetkých ostatných bezpečnostných nariadení, vrátane protipožiarnych .
    2. Na záver vyučovania v dielňach poverení študenti zabezpečia alebo vykonajú uvedenie pracoviska do pôvodného poriadku.

    V Trnave 27.08. 2015   

                                                                            Ing. Ľudovít Šimun

    riaditeľ školy


     

     

    Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

     

    Telocvičný poriadok

     

    Povinnosti žiaka na hodinách telesnej výchovy a športu

    1. Žiaci vstupujú do telocvične len s povolením učiteľa.
    2. Cvičiaci žiaci - vstupujú do telocvične v čistom športovom úbore ( tričko s krátkym rukávom bez hanlivých a poburujúcich nápisov, trenírky alebo krátke nohavice na gumičku z ľahkého textilného materiálu, ponožky bielej farby zo savého materiálu určené len na telesnú výchovu), športovej obuvi ( tenisky s čistou podrážkou, ktorá nezanecháva stopy na podlahe), študenti s dlhými vlasmi ich musia mať vhodne upravené ( zopnuté gumičkou, sponkou, čelenkou… ) Necvičiaci žiaci – ( oslobodení zo zdravotných alebo iných dôvodov ) zostávajú v prezuvkách v telocvični a v prípade potreby sa zapájajú do organizovania hodiny (zapisovanie výsledkov, obsluhovanie ukazovateľa stavu, rozhodovania…).
    3. Na hodine telesnej výchovy žiaci dodržiavajú pokyny učiteľa a na náradí a s náčiním cvičia len na jeho pokyn.
    4. Do telocvične sa zakazuje vstup so žuvačkou v ústach, hodinkami, retiazkami, na- ušnicami, prsteňmi, mobilnými telefónmi a vecami, ktoré môžu spôsobiť úraz. Pri vstupe do telocvične si tieto veci žiaci odložia na určené miesto.
    5. V mimoriadnych prípadoch, si žiaci môžu cenné predmety uschovať v kabinete TV.
    6. Úrazy aj drobné poranenia žiak nahlási na konci hodiny vyučujúcemu učiteľovi.
    7. Zmeny zdravotného stavu vyžadujúce úľavy, hlásia žiaci vopred (doporučenie od lekára, alebo max. na dve vyučovacie hodiny od rodičov, musia byť zapísané v študijnom preukaze ). Úplné oslobodenie od TV je možné len na základe návrhu odborného lekára a žiadosti o oslobodenie od TV - odovzdaných v určenom termí- ne.
    8. Pri odchode zo šatne posledný žiak zamkne šatňu a kľúč od nej odloží na určené miesto v telocvični.
    9. Pri presunoch na hodinách TSV mimo objektu školy žiaci dodržiavajú vyhlášku o premávke na cestných komunikáciách (prechod cez cestu na vyznačených priecho- doch, chôdza po chodníkoch) a pokyny vyučujúceho.
    10. Dodržiavať školský poriadok a zásady BOZP. 

     Trnave, dňa 27. 08. 2015

    Ing. Ľudovít Šimun

    riaditeľ školy


    Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 

      Jedálenský poriadok 

     

    Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú povinní: 

    1. rešpektovať rozvrh stravovania
    2. slušne sa správať k obslužnému personálu a k ostatným stravníkom
    3. dodržiavať pokyny dozorujúceho učiteľa
    4. dodržiavať osobnú hygienu (čisté ruky...), čistotu a poriadok v jedálni
    5. po skonzumovaní jedla zanechať po sebe poriadok
    6.  odovzdať použitý riad na určené miesto (okienko)

     

     

     

     

    ROZVRH STRAVOVANIA ŽIAKOV:

     

    12.10 - 12.50 – dielne a laboratória, cvičenia - bloky

     

    12.20 - 12.50 – ostatní študenti

     

      

     V Trnave, dňa 27. 08. 2015                           

    Ing. Ľudovít Šimun,

    riaditeľ školy