• Školské stravovanie a správna výživa

    Výživa patrí medzi základné ľudské potreby a bez ich uspokojenia nie je možné existovať, či sústredene sa vzdelávať. Stravovanie teda tvorí neodmysliteľnú súčasť školy. Kvalitná ponuka stravovania prispieva k vytvoreniu dobrej klímy a mena školy.

    Podľa odborníkov úradu verejného zdravotníctva, školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas vyučovacieho procesu najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy.

    Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania - školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej len „školské jedálne“) je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávkam pre obyvateľstvo SR podľa vekových skupín, ako aj materiálno - spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.

    Ako na to?

    Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby.

    V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa:

    a) materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť,

    Jedná sa o súbor overených receptúr, ktoré stanovujú druh a množstvo použitých surovín na prípravu pokrmov, hmotnosť jednej porcie podľa vekovej kategórie stravníkov, technologický postup prípravy pokrmov a energetické a nutričné hodnoty pokrmov prepočítané podľa veku stravníkov. Receptúry sú záväzné, čo znamená, že pri príprave pokrmov uvedených v jedálnom lístku, ich školská jedáleň dodržiava.

    b) odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,

    Základ pre vyjadrenie nutričných potrieb jednotlivých skupín stravníkov predstavujú Odporúčané výživové dávky obyvateľstva SR (9.revízia), ktoré určujú dennú potrebu hlavných živín, t.j. bielkovín, tukov a sacharidov, tiež ich vzájomný energetický trojpomer, ako aj dávky ďalších nutričných faktorov – vitamínov a minerálnych látok.

    c) zásad na zostavovanie jedálnych lístkov

    Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom (pozri článok Ako pripraviť jedálny lístok v školskej jedálni) a ich dodržiavanie predpokladá plnenie odporúčaných výživových dávok.

    Základnou požiadavkou pre zabezpečenie kvality pripravovaných jedál v školskej jedálni je čerstvosť použitých surovín – čerstvé mäso, nemrazená zelenina, mlieko a mliečne výrobky, chlieb a pečivo od regionálnych výrobcov, s dôrazom na kupované potraviny v najvyššej kvalite.

    Dôležité je zaraďovanie strukovín, obilnín, rýb, vajec a kyslomliečnych výrobkov. Zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, ako významného zdroja vitamínov, minerálov a vlákniny je len samozrejmosťou. K hlavným jedlám sa podáva čerstvá zeleninová obloha, šaláty z čerstvej zeleniny bez nálevu, s možnosťou na výber z dvoch a viac druhov šalátov.

    V snahe pripravovať zdravšie jedlá pre deti a žiakov môžu školské jedálne znižovať pridanú soľ, pridaný cukor a tuky podľa regionálnych zvyklostí. Na dochucovanie pokrmov používajú koreniny, čerstvé bylinky a zeleninové vňate.

    Pri ponuke nápoja k jedlu sa preferuje podávanie čistej pitnej vody, vody ochutenej citrónom a bylinkami, prírodné100%-né ovocné šťavy a ovocné sirupy s 50% podielom ovocnej zložky bez umelých farbív a konzervantov. Vylúčilo sa podávanie nápojov s vysokým obsahom cukru.

    Polotovary a hlbokozmrazené výrobky sa v školskej jedálni používajú výnimočne, neprípustné je podávať priemyselne vyrobené majonézy, cukrárenské výrobky, parené buchty a knedle z distribučnej siete. Vyprážané pokrmy, údené mäso či údeniny sa do jedálnych lístkov pre deti v materských školách nezaraďujú vôbec, pre žiakov v základných školách najviac raz mesačne.

    d) hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe,

    Pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pripravovaných pokrmov sú v školskej jedálni stanovené prísne hygienické a zdravotné požiadavky v súlade zo zásadami správnej výrobnej praxe a zásadami HACCP- kontrola podmienok skladovania potravín, samotnej prípravy a výdaja pokrmov a sanitácie výrobných priestorov.

    e) finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma,

    Pre naplnenie úlohy starostlivosti štátu o správnu životosprávu mladej generácie bola školám poskytnutá štátna dotácia na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa na jeden obed sa znížila o poskytnutú dotáciu v hodnote 1,20€.

    f) hygienických požiadaviek na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských programov – „Školské mlieko, ovocie a zelenina“.

    Cieľom školského programu je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov, ako i spotrebu ovocia a zeleniny na školách. Zároveň napomôcť k vytvoreniu zdravých stravovacích návykov u detí a žiakov. Zapojená škola do školského programu poskytuje školské mlieko a školské ovocie prevažne prostredníctvom školskej jedálne.