• Prenájom malej telocvične

     • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 91731 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor:

      • malá telocvičňa 200 m2 + priestory príslušenstva  20m2

      Informácie o prenájmoch na tel.č.033/5903518

      Ponuky je potrebné poslať poštou alebo osobne na sekretariát školy v zalepenej obálke s označením „Prenájom“ do 20.5.2022 do 12:00 hod.