• Plán práce výchovného poradcu

    • Výchovný poradca: Ing. Xénia Strmenská

     Stále úlohy výchovného poradcu, z ktorých sa tvorí plán na príslušný školský rok 2020/ 2021

     Úlohou výchovného poradcu na škole je:

     1. Poskytovať individuálne poradenské služby pre žiakov, rodičov a vyučujúcich so zameraním na rozhodovací proces, osobné predpoklady, možnosti a podmienky štúdia na vysokej škole alebo zaradenie sa do pracovného pomeru.

     2. Prostredníctvom učiteľov vyhľadávať všetky výchovno- vzdelávacie problémy školy.

     3. Napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného a profesijného vývinu a orientácie.

     4. Pracovať v systéme prevencie sociálno-patologických javov (spolupráca so školskou psychologičkou)

     5. Koordinovať výchovný proces školy a sprostredkovať servisné služby škole:

     pedagogické, psychologické, informačné, sociálno- právne, medicínske, sociologické a iné.

     6. Spolupracovať s rôznymi subjektami a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.

     7. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom.

     K uvedeným úlohám smeruje ich praktické naplnenie.

     KONZULTÁCIE:

     1. Príprava na štúdium na vysokej škole

     2. Príprava na zaradenie sa do pracovného pomeru

     3. Úloha rodičov pri rozhodovaní sa žiakov, zabrániť negatívnym vplyvom rodiny

     4. Poradenstvo pre rodičov žiakov s poruchami učenia a správania

     INFORMÁCIE:

     1. Prehľad o vysokých školách

     2. Prehľad o možnostiach zamestnania

     3. Prehľad o žiakoch s výborným prospechom

     4. Prehľad o žiakoch so slabým prospechom

     5. Prehľad o talentovaných žiakoch

     BESEDY:

     1. Omamné látky a ich zneužívanie

     2. Zdravá výživa a zdravý životný štýl

     3. Úrad práce a zamestnanosť

     4. Tolerancia a diskriminácia

     5. Šikanovanie

     PROPAGÁCIA:

     1. Stála výstava informačných a metodických materiálov o vysokých školách

     2. Využitie tlače

     3. Tematické nástenné noviny

     EVIDENCIA:

     1. Evidencia žiakov končiacich ročníkov

     2. Evidencia žiakov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokých školách

     PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA V

     ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     V školskom roku 2020/2021 sa bude na výchovný poradca na SPŠT riadiť plánom práce vychádzajúcim z analýzy skúseností a poznatkov z minulého školského roka.

     Pre prácu výchovného poradcu sú podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na školský rok 2021/2021, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, zákon č. 318/2008 o maturitných skúškach a Metodický pokyn č. 2/2005- 01 zo dňa 22. júla 2005 o optimalizácii a humanizácii práce výchovného poradcu strednej školy. Práca výchovných poradcov bude rešpektovať tiež ciele vytýčené v pláne práce školy. 

     Stále úlohy výchovného poradenstva:

     1. Priebežne zviditeľňovať školu organizovaním DOD,  informovaním o akciách organizovaných školou v miestnych periodikách, prípadne v televízii.

     2. Klásť zvýšený dôraz na informovanie o možnostiach štúdia na našej škole a na nábor študentov deviatych ročníkov.

     3. Využívať triednické hodiny vo všetkých ročníkoch na preventívne pôsobenie voči nežiaducim spoločenským javom - fajčenie, konzumácia alkoholu, užívanie drog, šikanovanie.

     4. Venovať zvýšenú pozornosť prejavom delikventného správania a šikanovania žiakov - pri eliminácii prejavov postupovať v zmysle ustanovení Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006- R zo dňa 28. 03. 2006.

     5. V spolupráci s vyučujúcimi ETV, OBN (ale aj s ostatnými pedagogickými pracovníkmi) viesť žiakov k rozpoznaniu a následnému odmietaniu šikanovania, násilia, všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, nacionalizmu a ostatných prejavov intolerancie.

     6. V rámci výchovy sústrediť pozornosť žiakov na hodnotovú orientáciu, ktorá prispeje k zlepšeniu medziľudských vzťahov v našej spoločnosti.

     7. Podchytiť žiakov s osobnostnými problémami, zabezpečiť im odbornú poradenskú pomoc psychológa alebo špeciálneho pedagóga a tak predchádzať tomu, že sa budú pri hľadaní pomoci orientovať nesprávnym smerom.

     8. Spolupracovať s koordinátorom prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na škole. Kooperovať pri organizovaní akcií v súlade s Národným programom boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových závislostí v rezorte školstva.

     9. Koncentrovať sa na včasné podchytenie rizikových prejavov v správaní žiakov a zároveň na ich reedukačné, poradenské a terapeutické korigovanie (v spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi v jednotlivýchtriedach).

     10. Sledovať žiakov, ktorí sa hlásia k rôznym zakázaným sektám a hnutiam (skíni), upozorňovať ich na dôsledky ich konania, klásť dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu.

     11. Viesť rodičov k aktívnejšej spolupráci s pedagógmi nielen vo vzdelávacej, ale i vo výchovnej oblasti. V prípade výskytu nežiaducich javov zabezpečiť žiakovi a rodičovi účinnú odbornú pomoc.

     12. Spolupracovať s výchovnými poradcami zo ZŠ a SŠ vo Trnave.

     13. Podieľať sa na organizácii Dní otvorených dverí v SPŠ.

     14. Žiakom končiacim štúdium na našej škole poskytovať informácie o možnostiach ďalšieho štúdia.

     15. Starať sa o informačnú tabuľu výchovného poradenstva, pravidelne ju dopĺňať o najnovšie informácie - o možnostiach štúdia na vysokých školách, o možnostiach pomaturitného alebo nadstavbového štúdia, o možnostiach zamestnania, o protidrogovej kampani a o rôznych aktivitách, aktualitách a zaujímavostiach.

     16. Pracovať  v prijímacej komisii.

     17. Zúčastňovať sa školení s tematikou výchovného poradenstva organizovaných MPC 

     18. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi, aktívne konať v prípade, že dieťa je fyzicky alebo psychicky týrané.

     19. Podieľať sa na organizovaní akcií pre študentov a sprostredkovať účasť našich študentov na akciách organizovaných mestom.

     20. Realizovať besedy s lekármi, resp. psychológmi v snahe o prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania a plánovaného rodičovstva.