• História školy

     3. september 1951 Škola začala svoje účinkovanie slávnostným otvorením ako „Vyššia priemyselná škola strojnícka“. Prvé 3 roky mala škola len triedy z odboru „Strojárstvo a výroba strojov“. Hneď v prvom roku mala 26 tried.


     September 1954  Otvárajú sa prvé ročníky s odborom „Železničná doprava“. Tieto dva základné odbory „Strojárstvo“ a „Železničná doprava“ s rôznymi špecializáciami tvorili podstatný charakter v jej 20-ročnej činnosti. Okrem týchto dvoch základných odborov boli na škole prechodne po 2 roky dve triedy odboru „Jadrová technika – konštrukcia, výroba a prevádzka jadrových zariadení“ a „Jadrová technika – elektronika jadrových zariadení“, v ktorých sa žiaci pripravovali pre špeciálnu prácu v atómovej elektrárni.


     September 1954  „Vyššia priemyselná škola strojnícka“ bola premenovaná na „Priemyselnú školu strojnícku“.


     Roky 1957 - 1961 Na škole boli aj triedy dvojročného nadstavbového štúdia pre abiturentov SVŠ a to z odboru „Lokomotívne a vozové hospodárstvo“.


     1. január 1961 a 24. august 1998 Úradný názov školy bol „Stredná priemyselná škola“.


     September 1971 Na škole začal nový odbor „Prístrojová a automatizačná technika“ a odbor „Strojárstvo“ sa špecializoval na automobily pre priamu prípravu pracovníkov TAZ v Trnave. Od otvorenia školy boli aj triedy večerného a diaľkového štúdia. Boli aj roky, keď týchto bolo viac ako tried na dennom štúdiu. Navštevovali ich pracujúci zo závodov TAZ, Vozovka - dielne ČSD, Pozemné stavby, Okresný stavebný podnik, Elektráreň, Cukrovar, Šmeralove závody, Dopravstroj v Trnave, Niklová huta v Seredi, Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, Slovakofarma v Hlohovci.


     Prehľad odborov denného štúdia v rokoch 1971 - 1991:

     * Prístrojová a automatizačná technika
     * Špecializácia - automobilový priemysel
     * Elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave
     * Zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave
     * Železničná doprava a preprava
     * Prístrojová a prevádzková technika jadrových zariadení
                                                       - jadrové konštrukcie
                                                       - jadrová elektronika
     * Údržba a rekonštrukcia železničných tratí
     * Prevádzkyschopnosť výrobných zariadení
     * Strojárska konštrukcia
     * Automatizačná technika
     * Strojárska technológia

     Školský rok 1991 – 1992  Škola otvorila nový študijný odbor - "Technické a informatické služby, vhodný najmä pre dievčatá, v ktorom študentky okrem základných technických vedomostí zo strojárstva a elektrotechniky získavajú skúsenosti a zručnosti zo strojopisu, využívania modernej výpočtovej a kancelárskej techniky, pričom sa kladie dôraz na vyučovanie cudzích jazykov.

     1. február 1997 Na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trnave bola preradená pod Strednú priemyselnú školu Dievčenská odborná škola. Dôvodom zmeny bolo zjednodušenie riadenia a financovania týchto škôl, spojených s racionalizáciou práce a pracovníkov na ekonomickom úseku. Z tohto dôvodu bol názov školy "Združená stredná priemyselná škola" v Trnave. Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu bola jedným z limitujúcich činiteľov rozvoja školy. Druhým limitujúcim faktorom bola výhodná poloha, moderná budova, laboratóriá a dielne. V týchto podmienkach sa škola rozrastala a ďalej modernizovala. Stala sa najväčšou na Slovensku čo do počtu tried a odborov. Po pričlenení Dievčenskej odbornej školy vznikol nový odbor - Obchod a podnikanie. Absolventky získavajú znalosti súvisiace s riadením a organizovaním obchodno-podnikateľských činností v oblasti drobného a stredného podnikania v súkromnom a štátnom sektore, sú pripravené na vysokoškolské štúdium ekonomického a právneho charakteru.

     1.september 2008    S prijatím nového školského zákona č. 245 / 2008 Z.z. a z neho vyplývajúcich ďalších predpisov prichádza od 1. 9. 2008 k zmene názvu školy na predchádzajúci, dĺhoročne používaný názov Stredná priemyselná škola ( SPŠ ) Trnava.

     Za obdobie rokov 1951 až 2007 opustilo brány školy viac ako   14 100 absolventov, z toho  300 zahraničných a viac ako 2500 študujúcich popri zamestnaní. Od roku 2004 škola v rámci medzinárodného projektu medzi ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ministerstvom školstva Francúzskej republiky a firmou PCA – Slovakia úzko spolupracuje pri rekvalifikácii zamestnancov pre spomínanú automobilku. Na škole bolo od roku 2004 rekvalifikovaných už viac ako 1 000 zamestnancov firmy PCA Slovakia.