Navigácia

                     

Trnavský samosprávny kraj

              zriaďovateľ SPŠ

Pondelok 10. 12. 2018
Počet návštev: 9303715

Novinky

 • Rodičovské združenie

  Výbor rady rodičov zvoláva v utorok 20.11.2018 o 17.00 hod. triedne schôdze ZR. Na programe sú informácie triedneho učiteľa a diskusia. Od 18.00 hod. je možé individuálne sa informovať o prospechu žiakov u vyučujúcich v triedach na I. poschodí.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Trnave v zmysle § 150 ods. 5, zákona 245/2008 v znení neskorších predpisov, udeľuje žiakom riaditeľské voľno 29.10.2018 (v pondelok).

 • Certifikácia SolidWorks

  Dňa 12.10.2018 naši študenti z triedy 4.M absolvovali medzinárodné online testovanie CSWA v 3d modelovacom softvéri SolidWorks (Certified SOLIDWORKS Associate). Náročnú skúšku absolvovali úspešne vďaka svojim vedomostiam ale aj vytrvalosti a získali medzinárodne uznávaný certifikát CSWA. Pri organizácií tohto testovania výdatne pomáhali ich spolužiaci Mário Hruška a Matej Fitoš, ktorým patrí naša vďaka.

  Už teraz sa tešíme na ďalších našich študentov, ktorí sa na testovanie prihlásili v druhom termíne.

 • Šach

  Dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v šachu. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov. Víťazi:

  Dievčatá:

  1. Prochyrová Zuzana, III.PT
  2. Slatinová Erika, III.PT
  3. Kovačicová Dáša, III.PT

  Chlapci:

  1. Barkoczi Tomáš, III.S
  2. Uhlík Sebastián, II.PRO
  3. Nemček Kristián, III.M
  4. Víťazom gratulujeme.
 • ZENIT v programovaní a ZENIT web grafik

  Dňa 16.10. 2018 o 8:00 hod. sa uskutoční školské kolo súťaže ZENIT v programovaní.

  Dňa 17.10. 2018 o 8:00 hod. sa uskutoční školské kolo súťaže ZENIT (web grafik).

  Bližšie informácie nájdete:

  Záujemcovia, prihláste sa do 12.10. 2018 do 12:20 hod. u p. Oravcovej!

 • Prenájom telocvične

  SPŠ, Komenského 1, Trnava prenajme priestory telocvične na športovú činnosť v čase od 15,00 do 19,00 h. Cena prenájmu je cca 8,90 €/hod. Bližšie informácie 033/590 3518.

  Trnava, 5.10.2018

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 4.10.2018 v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch. Informácie získate od pedagógov našej školy. Tešíme sa na vás.

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 18.9.2018

  PROGRAM:

  Miesto: Triedy žiakov 1. ročníkov, čas: 16,30-17,00 h.

  1. Voľba zástupcov rodičov prvých ročníkov do Rady rodičov.

  Miesto: Spoločenská miestnosť, čas: 17,00 h.

  1. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy (doplnenie členov) --všetci rodičia.
  2. Oboznámenie sa s hospodárením RR v školskom roku 2017/2018.
  3. Schválenie výšky príspevku na ZRRŠ (návrh 25€)

  Miesto: Triedy žiakov, čas: po ukončení plenárneho zasadnutia (približne 17,30 h.)

  1. Triedne rodičovské združenia

  Rodičia prvákov prídu o 16:30 h., ostatní rodičia o 17:00 h.

 • Prenájom nebytových priestorov

  SPŠ Komeského 1, Trnava dáva do prenájmu nebytové priestory školských dielní o rozlohe 170 m2 a 140 m2 priestorov príslušenstva. Kontakt - 033/590 35 18.

  Trnava, 10.8.2018

 • Prenájom nebytových priestorov

  SPŠ Komeského 1, Trnava dáva do prenájmu kancelársky priestor dielní o rozlohe 32,5 m2 a 10 m2 priestorov príslušenstva. Kontakt - 033/590 35 18.

  Trnava, 10.8.2018

 • 64. Hviezdoslavov Kubín

  Žiak našej školy Lukáš Poláček sa v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa konala19. - 23. júna 2018 po názvom Hviezdoslavov Kubín umiestnil na 2. mieste. Blahoželáme. Diplom

 • Výmenný pobyt Trnava, Slovensko – Corridonia, Taliansko

  V dňoch 22.1-29.1. 2018 sme na našej škole ŠPS Trnava hostili 10 študentov a 2 učiteľky z Talianska, z Corridonie, zo školy IPSIA “F. Corridoni.” Keďže išlo o technickú školu, ako je aj naša, výmenný pobyt bol prínosom pre obe zúčastnené strany.Tieto priateľstvá pokračovali aj v rámci nášho pobytu na talianskej škole v dňoch 15.4 – 22.4. 2018, kde sme mali možnosť vyskúšať si vyučovanie priamo na talianskej škole.

 • Kruh obehového hospodárstva

  Naša škola sa zapojila do projektu Kruh obehového hospodárstva“.

  Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavená nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.

 • 2. kolo prijímacieho konania

  Oznamujeme žiakom neprijatým na stredoškolské štúdium, že naša škola SPŠ Trnava koná dňa 19. 06. 2018 2. kolo prijímacích pohovorov. Máme voľných 7 miest na študijný odbor 2381 strojárstvo.

 • Zákon o ochrane osobných údajov

  Upozorňujeme rodičov a všetkých, ktorí navštevujú webovú stránku našej školy, že dňom 25. mája 2018 prichádza do platnosti Nový zákon o ochrane osobných údajov.

  Tento zákon z veľkej časti kopíruje európsku legislatívu, ktorá je nadriadená a priamo vykonateľná vo všetkých štátoch EÚ, pričom niektoré otázky sú slovenským zákonom rozvinuté do väčšej hĺbky. Táto zmena sa dotýka aj škôl a preto sú už niektoré moduly nášho webového sídla skryté a prístupné len pre prihlásených rodičov a pedagogických zamestnancov školy.

 • Celoštátne kolo súťaže ​​​​​​​Enersol

  Dňa 11. -12. apríla sa konal 8. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL - SK v priestoroch SOŠ v Senici.Táto súťaž je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania trvalého vzťahu k ochrane životného prostredia. Do tohto kola postúpil študent našej školy Peter Sobota (III.SP) a umiestnil sa v tvorivej kategórii na 3. mieste. Postupuje do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať 19. až 20. apríla v Hollabrunne v Rakúsku. Blahoželáme. Diplom

 • Rodičovské združenie

  Výbor Rady rodičov zvoláva v utorok 10.4.2018 o 16.15 hod. v miest. č 18 zasadanie zástupcov jednotlivých tried a o 17.00 hod. triedne schôdze ZR.

  Program: Informácie triedneho učiteľa

  Diskusia

 • Krajské kolo SOČ

  Dňa 6. 4.2018 sa uskutočnilo v Senici krajské kolo SOČ. Tešíme sa z úspechov našich žiakov, ktorí sa postarali o výborné umiestnenie. 1. miesto v odbore Elektrotechnika a hardware, mechatronika obsadil MaTúš Holický (IV.M), 2.miesto v tom istom odbore obsadil Andrej Beták (IV.M), 2.miesto v odbore Hotelierstvo obsadil Šimon Talapa z triedy IV.P a 3. miesto v odbore Ekonomika obsadila Mária Plaštiaková (IV:P) . Za reprezentáciu ďakujeme a blahoželáme. Diplom_Matúš Diplom_Andrej

 • Celoštátne kolo súťaže ZENIT

  Dňa 20. až 22.3.2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo súřaže ZENIT na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne. Spolu s Filipom Králikom (III.SP) sa tešíme z 5. miesta v kategórii A ZENIT v strojárstve. Ďakujem aj Matúšovi Cintulovi (IV.S) za 6. miesto v kategórii C ZENIT v strojárstve, Adamovi Bavolárovi (IV.EB) za 9. miesto v kategórii A ZENIT v elektronike, Martinovi Kucharovi (I.M) za 10. miesto v kategórii B ZENIT v elektronike. Blahoželáme.

 • 26. Majstrovstvá Slovenska

  Dňa 17.3. 2018 na 26. Majstrovstvách Slovenska v pretláčaní ľavou aj pravou rukou náš študent Denis Kollár obsadil 1. miesto, ktoré mu zabezpečilo postup na Majstrovstvá Európy. K dosiahnutému úspechu blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v ďalšej postupovej súťaži. Diplom_1 Diplom_2

 • Celoštátna súťaž SKILLS Slovakia

  Dňa 16. marca 2018 sa naši dvaja študenti Adam Bavolár (IV.EB) a Matej Fitoš (III.M) zúčastnili celoštátnej súťaže SKILLS Slovakia pod záštitou MŠ, vedy, výskumu a športu SR, ŠIOV-u a STU MTF . Za reprezentáciu školy ďakujeme. Certifikát_Adam Certifikát_Matej

 • Konkurz na prenájom nebytového priestoru na prevádzkovanie nápojového automatu

  SPŠ Komenského 1, Trnava vyhlasuje konkurz na prenájom nebytového priestoru na prevádzkovanie nápojového automatu. Ponuky posielajte v zalepenej obálke do 9.3.2018 do 12,00 h. Kontakt - 033/590 35 18.

  Trnava 2.3.2018

 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.

  Dňa 14.2.2018 sa na našej škole uskutoční Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Je to jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D) a má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne). Veríme, že pre účastníkov krajského kola vytvoríme na našej škole príjemnú atmosféru.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 23.1.2018 sa na našej škole uskutočnil 40. ročník SOČ. Do súťaže sa zapojilo 77 žiakov, ktorí súťažili v 6. tich kategŕiách a svoje práce prezentovali pred 7 komisiami. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6. apríla 2018 v SOŠ v Senici, postupujú prví dvaja z každej kategórie, ktorí si pripravia 2 kópie dokumentácie a prácu na CD (odovzdať do 15.3.2018 koordinátorke SOČ - Ing. Márii Medovej). Výsledkovú listinu si môžete prezrieť tu.
  Výrobky mechatronikov**** elektrotechnikov

 • Okresné kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

  Dňa 18. januára 2018 nás reprezentoval Kristián Haraj (IV.EB) na okresnom kole nemeckej olympiády, kde sa umiestnil na 1. mieste. Patrí mu naše uznanie. Blahoželáme. Diplom

  Dňa 17. januára 2018 sa zúčastnil Mário Püspöky (IV.M) - víťaz školského kola - okresného kola olympiády v anglickom jazyku, kde sa umiestnil na 3. mieste. Patrí mu naše blahoželanie. Diplom

 • Ples

  Rada rodičov a Stredná priemyselná škola v Trnave Vás srdečne pozýva na 23. Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy.

  Miesto konania: v priestoroch školy SPŠ Trnava, Komenského 1

  Dátum konania: 9.2.2018 so začiatkom o 19.00 h.

  Do tanca a spevu bude hrať: DJ Marián Kukla a hudobná skupina Malokarpatská kapela

  Cena vstupenky: 25 € (V cene je zahrnutá 2x večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína na dvojicu) K dispozícii bude bufet.

  Objednávanie vstupeniek: buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples