PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Ľudovít Šimun Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 15 131
Ako nevyhorieť 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľková procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ing. Magdaléna Gajdulová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 161
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Zvyšovanie profesných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15
3 CAD SOLIDWORKS 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 1
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
E-learning vo VVP v zákl. a SŠ 14
Ing. Mária Medová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 129
Excel v praxi 8
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 1
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Ing. Miriam Ambrušová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14 135
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť 14
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
3 CAD SOLIDWORKS 15
Ako nevyhorieť 7
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Ing. Jozef Augustín Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 129
Finančná gramotnosť 14
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 1
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Excel v praxi 8
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Eva Bareková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 60
Rodová rovnosť - rodovo citlivá pedagogika 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Jana Čechovičová Ako nevyhorieť 7 129
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Excel v praxi 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Finančná gramotnosť 14
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 4
Aplikovaná ekonómia 25
Ing. Viera Hatalová Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15 120
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Finančná gramotnosť 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Hana Horecká Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 58
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Beáta Izakovičová Ako nevyhorieť 7 150
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Modernizácia vzdelávqania na SŠ s podporou IKT 35
Využitie učebnice literatúry v učebnom pročese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 2
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Miroslav Kišš Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Martin Kotleba Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15 90
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Ing. Martin Kšiňan Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 45
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Ing. Elena Melicherčíková Excel v praxi 8 136
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
3 CAD SOLIDWORKS 15
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Zuzana Oravcová Tabuľková procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 135
Modernizácia vzdelávqania na SŠ s podporou IKT 35
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Zuzana Orlická Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 1 145
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Tatiana Prochyrová Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 127
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Zvyšovanie profesných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15
Modernizácia vzdelávqania na SŠ s podporou IKT 35
Tabuľková procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Andrea Ruczová Finančná gramotnosť do škôl 10 91
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Ing. Patrik Soloninka Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 120
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Xénia Strmenská Ako nevyhorieť 7 128
Tabuľková procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Excel v praxi 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Mgr. Monika Susková Rozširujúce štúdium anglický jazyk a literatúra 60 90
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Ing. Peter Vadkerti Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 96
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Karol Beníček Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 67
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Miroslav Bokor Finančná gramotnosť 14 85
Excel v praxi 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Mgr. Petr Čmilanský Finančná gramotnosť 14 20
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu-Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Alena Francúzová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6 98
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 4
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Vitalij Gajdula Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Atestácia 0
PaedDr. Dana Heráková Mucková Myšlienkové mapy v edukácii 15 60
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Atestácia 0
Mentoring akoučing v školskom prostredí 15
Druhá atestácia 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Hlinčíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14 109
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Ako nevyhorieť 7
Ing. Marián Hrozen Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14 14
Ing. Karin Chalányová Tabuľková procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 134
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľková procesor EXCEL pre začiatočníkov 3
Aplikovaná ekonómia 25
Finančná gramotnosť 14
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Ako nevyhorieť 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Ing. Ingrid Juricová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14 71
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Tabuľková procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Ako nevyhorieť 7
Moderné IKT a web 7
Mgr. Viera Jurinová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14 78
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Excel v praxi 8
Ing. Ľubomír Krajčovič Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 10 125
Ako nevyhorieť 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Finančná gramotnosť 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 1
Ing. Ján Kvasničák Finančná gramotnosť 14 114
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Ako nevyhorieť 7
Excel v praxi 8
Komunikácia učitela vo vyučovacom procese 1
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Zuzana Murínová Rozširujúce štúdium informatiky 60 78
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Peter Sitta Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 140
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 1
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Základná obsluha počítača 8
3 CAD SOLIDWORKS 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Ing. Tomáš Sitta Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6 151
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Atestácia 0
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov prifesijných predmetov na stredných odborných školách 30
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Ing. Viola Sittová Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6 97
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 3
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Finančná gramotnosť 14
Zvyšovanie profesijných kompetencii cvičných pedagogických zamestnancov 15
Globálny etický program - Etika v podnikaní 25
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Ivo Smahel Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 40
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 0
Finančná gramotnosť 14
Ing. Monika Snopková Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15 0
Atestácia -60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využitie grafických editorov v edkukačnom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Surjaková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 79
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Zdravý životný štýl ako výsledok zážitkového učenia 21
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Truchlý Ako nevyhorieť 7 88
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Lucia Turzerová Atestácia 0 79
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15


© aScAgenda 2022.0.1343 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2022