• Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky SPŠT, Komenského 1, Trnava

   • V školskom roku 2020/2021 budú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry realizované formou testu.

    Charakteristika testu:

    • 20 úloh, za každú úlohu bude možné získať 1 bod
    • Úlohy budú v súlade so ŠVP pre 2. stupeň ZŠ
    • Budú obsahovať základné učivo zo slovenského jazyka a literatúry

    Štýl úloh:

     • s výberom odpovede
     • s krátkou odpoveďou
     • čítanie s porozumením

    Žiaci nebudú písať diktát

     

    V školskom roku 2020/2021 budú prijímacie skúšky z matematiky realizované formou testu.

    Charakteristika testu:

    • 20 úloh, za každú úlohu bude možné získať 1 bod
    • Úlohy budú v súlade so ŠVP pre 2. stupeň ZŠ
    • Štýl úloh:    s krátkou odpoveďou
    • Test neobsahuje konštrukčné úlohy
    • Žiaci nesmú  používať kalkulačky
    • Úlohy budú zamerané na :
     • základné učivo z matematiky
     •  počtársku zručnosť
     •  logické myslenie