• Prenájom priestorov

      26. 5. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 1 917 31 Trnava

      DÁVA DO PRENÁJMU NEBYTOVÝ PRIESTOR

      Umiestnenie nápojového automatu

      Ponuky doručte na adresu školy v zalepenej obálke na sekretariát školy,  označenej „Prenájom nápojového automatu“ do 31.08.2021 do 12,00 hod. Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/5903518 

       

     • 2. kolo prijímacích skúšok

      26. 5. 2021

       

      Riaditeľ školy vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok na voľné miesta v odboroch:

      3917 M technické a informatické služby v strojárstve 
      2675 M elektrotechnika 
      2381 strojárstvo 

      Prihlášky posielajte prostredníctvom výchovného poradcu základnej školy alebo doručte osobne na riaditeľstvo školy

      Termín prijímacích skúšok je 22.6.2021 o 8:00 v budove SPŠT. Prijímacie skúšky budú z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra

     • Prenájom priestorov

      26. 5. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

      DÁVA DO PRENÁJMU NEBYTOVÝ PRIESTOR
      Školský bufet 19 ma priestory príslušenstva 2,85 m2

      Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 28.5.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením „prenájom - bufet“. Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/5903518 od 9:00 do 11:00hod.

    • Začíname s prezenčnou formou výučby
     • Začíname s prezenčnou formou výučby

      13. 5. 2021

      Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie okres Trnava prechádza do ružovej farby. Podľa COVID-AUTOMATU sme sa dostali do I. stupňa varovania a od pondelka 17.5.2021 od 8,00 h. začíname s prezenčnou formou vyučovania podľa rozvrhu. Môžete sa prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne pani Škorecovej.

    • Prenájom
     • Prenájom

      13. 5. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor: 

      • školský bufet 19 ma priestor príslušenstva 2,85 m2

      Ponuky je potrebné doručiť na adresu školy do 21.05.2021 do 12, 00 hod. v zalepenej obálke označenej "Prenájom - bufet" .
       Informácie o prenájme nebytových priestorov na tel.č.: 033/5903518 od 9,00 hod. do 11,00 hod.