Navigácia

Kritériá prijatia v šk. roku 2018/2019 poradie - elektrotechnika poradie - strojárstvo poradie - mechatronika poradie - obchod a podnikanie Zapísaní žiaci podľa odborov

Kritériá prijatia v šk. roku 2018/2019

                     

Kritériá prijatia v šk. roku 2018/2019

 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO l, 917 31 TRNAVA

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ŠTÚDIUM

V ŠKOLSKOM ROKU 2018-2019

v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) o výchove a vzdelávaní

1.   Vstupné údaje

číslo odboru

názov odboru

počet tried

predpokladaný počet žiakov v triede

2675 M

ELE - elektrotechnika

2

31+31

2387 M

MCH - mechatronika

1,5

31+16

6352 M

OAP - obchod a podnikanie

1

31

2381 M

STR - strojárstvo

1,5

31+15

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Prijímacie konanie

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 % , bude prijatý bez prijímacej skúšky

Výber ostatných uchádzačov sa uskutoční na základe:

 • definovaného priemeru zo ZŠ, MONITORU 9 zo SJL a MAT a výsledku prijímacích skúšok zo SJL a MAT. Definovaný priemer je z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE (6.-9. roč. ZŠ)

A-l  Za prospech zo ZŠ môže uchádzač dosiahnuť max. 30 bodov

                     Definovaný priemer

   • od 1,00 do 1,09      zodpovedá      30 bodom
   • od 1,10 do 1,19      zodpovedá      28 bodom
   • od 1,20 do 1,29      zodpovedá      26 bodom
   • od 1,30 do 1,39      zodpovedá      24 bodom
   • od 1,40 do 1,49      zodpovedá      22 bodom
   • od 1,50 do 1,59      zodpovedá      20 bodom
   • od 1,60 do 1,69      zodpovedá      18 bodom
   • od 1,70 do 1,79      zodpovedá      16 bodom
   • od 1,80 do 1,89      zodpovedá      14 bodom
   • od 1,90 do 1,99      zodpovedá      12 bodom
   • od 2,00 do 2,09      zodpovedá      10 bodom
   • od 2,10 do 2,19      zodpovedá      8 bodom
   • od 2,20 do 2,29      zodpovedá      6 bodom
   • od 2,30 do 2,39      zodpovedá      4 bodom
   • od 2,40 do 2,49      zodpovedá      2 bodom                    
   • od 2,50                    zodpovedá      0 bodom

 

A-2  Za MONITOR 9 môže uchádzač dosiahnuť max. 10 bodov za SJL a max. 10 bodov za  MAT (spolu SJL + MAT= 20 bodov) podľa úspešnosti:

                     Monitor

  • od 95,01 % do 100 %   zodpovedá      10 bodom
  • od 90,01 % do 95 %     zodpovedá      9 bodom
  • od 85,01 % do 90 %     zodpovedá      8 bodom
  • od 80,01 % do 85 %     zodpovedá      7 bodom
  • od 75,01 % do 80 %     zodpovedá      6 bodom
  • od 70,01 % do 75 %     zodpovedá      5 bodom
  • od 65,01 % do 70 %     zodpovedá     4 bodom
  • od 60,01 % do 65 %     zodpovedá      3 bodom
  • od 55,01 % do 60 %     zodpovedá      2 bodom
  • od 50,00 % do 55 %     zodpovedá      1 bodu

A-3  Za prijímacie skúšky môže uchádzač dosiahnuť max. 20 bodov za SJL a max 20 bodov za MAT (spolu SJL + MAT= 40 bodov) podľa úspešnosti:

                     Prijímacie skúšky

 • získanie 20 bodov v teste         zodpovedá      20 bodom
 • získanie 19 bodov v teste         zodpovedá      19 bodom
 • získanie 18 bodov v teste         zodpovedá      18 bodom
 • získanie 17 bodov v teste         zodpovedá      17 bodom
 • získanie 16 bodov v teste         zodpovedá      16 bodom
 • získanie 15 bodov v teste         zodpovedá      15 bodom
 • získanie 14 bodov v teste         zodpovedá      14 bodom
 • získanie 13 bodov v teste         zodpovedá      13 bodom
 • získanie 12 bodov v teste         zodpovedá      12 bodom
 • získanie 11 bodov v teste         zodpovedá      11 bodom
 • získanie 10 bodov v teste         zodpovedá      10 bodom
 • získanie   9 bodov v teste         zodpovedá        9 bodom
 • získanie   8 bodov v teste         zodpovedá        8 bodom
 • získanie   7 bodov v teste         zodpovedá        7 bodom
 • získanie   6 bodov v teste         zodpovedá        6 bodom
 • získanie   5 bodov v teste         zodpovedá        5 bodom
 • získanie   4 bodov v teste         zodpovedá        4 bodom
 • získanie   3 bodov v teste         zodpovedá        3 bodom
 • získanie   2 bodov v teste         zodpovedá        2 bodom
 • získanie   1 bodu v teste           zodpovedá        1 bodu

 

A-4  Uchádzačom, ktorí boli riešiteľmi matematickej, fyzikálnej alebo jazykových olympiád organizovaných formou jednorázových sústredení súťažiacich, sa pripočítajú body takto:

 • za postup do okresného kola max 2 body
 • za umiestnenie v okresnom kole a za postup do regionálneho kola max 5 bodov
 • za umiestnenie v regionálnom kole za postup do vyššieho kola max 8 bodov
 • za umiestnenie vo vyššom kole max 10 bodov

Účasť a umiestnenie musí uchádzač preukázať hodnoverným dokladom, ktorý odovzdá spolu s prihláškou na štúdium na strednej škole. Doklad musí obsahovať okrem mena a dátumu narodenia súťažiaceho názov súťaže, stupeň (úroveň) súťaže, dátum konania súťaže a názov organizátora súťaže.

A-5  Uchádzačom, ktorí dosahujú vynikajúce športové výsledky, hlavne v individuálnych športoch, od krajskej (regionálnej) súťaže vyššie, môžu byť pridelené body za športovú činnosť, ak o tom rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní s prijímacou komisiou

 • v individuálnych športoch        max 10 bodov
 • v kolektívnych športoch .         max 5 bodov

A-6  Uchádzačom, ktorí si podajú obidve prihlášky na našu školu sa pripočíta 10 bodov v tom prihlásenom odbore, v ktorom sa prihlásili v prvom kole na prvý termín

Uchádzačom, ktorí si podajú len jednu prihlášku na našu školu v prvom kole na prvý termín sa pripočíta 5 bodov

A-7  Uchádzačom, ktorí mali zníženú známku zo správania na uspokojivé sa odpočíta 5 bodov a mali zníženú známku zo správania na  menej uspokojivé sa odpočíta 10 v každom prihlásenom odbore

A-8  Uchádzačom, ktorí sú hodnotení známkou horšou ako dobrý z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, MAT alebo FYZ sa za každú takúto známku odpočítajú 2 body

3.  Hodnotenie prijímacieho konania a prijatie na štúdium do 1. ročníka SPŠ

Uchádzači, ktorí:

 • sa zúčastnili písomnej časti prijímacieho konania (prijímacej skúšky v zmysle kritéria A-3 budú na základe získaných bodov zoradení do poradovníka v jednotlivých študijných odboroch.
 • uchádzači, ktorí sa bez včasného písomného ospravedlnenia nezúčastnia prijímacích skúšok a tí, ktorí dosiahnu celkovo menej ako 5 bodov, nebudú prijatí na štúdium.

Pre zostavovanie poradovníka platia nasledovné pomocné kritériá:

 • v prípade rovnosti počtu bodov sa v zmysle § 67 ods. 3) zákona 245/2008 Z.z. zvýhodnia uchádzači so ZPS
 • v odboroch ELE, MCH, STR

a) prednosť majú uchádzači s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ

b) v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT

c) v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT (6.-9. roč. ZŠ)

d) v prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT a FYZ (6.-9. roč. ZŠ)

 • v odboroch OAP
 1. prednosť majú uchádzači s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ

b) v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 zo SJL

c) v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT

d)  prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech zo SJL a MAT (6.-9. roč. ZŠ)

Na zápis do 1. ročníka štúdia budú uchádzači v zmysle umiestnenia v poradovníku a prípadnej autoremedúry postupne pozývaní až do zaplnenia počtu voľných miest v zmysle bodu A

Prijatí na štúdium vo zvolenom študijnom odbore budú tí uchádzači, ktorí sa zapíšu na štúdium v termíne, na ktorý boli k zápisu pozvaní.

4.  Záver

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí v danom študijnom odbore oprávňuje uchádzača zapísať sa do 1. ročníka v určenom termíne. Skutočný nástup na realizáciu štúdia je podmienený úspešným ukončením štúdia na ZŠ.

Výsledky prijímacieho konania v 1. kole budú zverejnené po prerokovaní s prijímacou komisiou najneskôr:       18. 5. 2018.

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa:   20. 2. 2018                             .

Kritériá boli prerokované na rade školy dňa:                                       .

 

 

 

Trnava 12. 2. 2018                                                                        Ing. Ľudovít Šimun

                                                                                                        riaditeľ školy