• Deň narcisov 2022

     • Milí študenti, pedagógovia a zamestnanci školy,

      aj v tomto roku sa koná už 26-krát verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Každý, kto si narcis pripne  na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôžeme zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám. Na našej škole túto zbierku koordinujú žiaci II.T triedy, ktorí Vás 28. apríla 2022 ozdobia narcisom vo vestibule školy.