• Vitajte na stránkach našej školy
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Predstavenie Antigona

     • Našich študentov sa snažíme aj v tejto náročnej situácii viesť k láske k divadlu a zároveň vyjadrujeme podporu našim hercom a divadlám.

      V spolupráci so SFD sme pre všetkých žiakov prvých ročníkov SPŠT pripravili  predstavenie Antigona.

      Krásny kultúrny zážitok!

    • Dodatok ku Školskému poriadku
     • Dodatok ku Školskému poriadku

     • Vzhľadom na nariadenie dištančného vzdelávania sme pristúpili k dodatku ku Školskému poriadku, v ktorom sú stanovené povinnosti žiakov pri tejto forme vzdelávania. Tu

    • Oznam - dištančné vzdelávanie
     • Oznam - dištančné vzdelávanie

     • Riaditeľ SPŠT oznamuje študentom, že na základe rozhodnutia  MŠVVaŠ SR škola prechádza od 12.10. 2020 (pondelok) do neurčita na dištančnú formu vzdelávania. Riaditeľ školy ruší vyučovanie v škole a ruší aj odbornú prax v podnikoch pre študentov 4. ročníkov. Všetci študenti sú povinní denne sa dištančne vzdelávať v čase od 8,00 hod. Presné informácie Vám dajú triedni učitelia. 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave v zmysle § 150 ods. 5, zákona 245/2008 v znení neskorších predpisov, udeľuje žiakom riaditeľské voľno 14.9.2020 (v pondelok).

    • Začíname sa stravovať
     • Začíname sa stravovať

     • Oznamujeme našim študentom, že od 16.9.2020 sa môžete začať stravovať v školskej jedálni. Prihlásť sa na stravu je treba u vedúcej školskej jedálni pani Škorecovej.

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme študentom našej školy, že začiatok šk. roka 2020/21 sa uskutoční 2.9.2020 (streda) o 8,00 hod. v triedach. Tlačivo o bezinfekčnosti dostanete od triednych učiteľov v deň nástupu do školy. Žiaci prvých ročníkov budú mať  zverejnené zoznamy tried (aj s číslom učebne  a poschodia) na vstupných dverách školy. Vo vestibule školy bude prítomný pedagogický dozor, ktorý usmerní prvákov. Vstup rodičom je zakázaný. Všetci študenti budú mať pri sebe:

      • dve rúška
      • hygienické vreckovky
    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     • Oznam zákonným zástupcom

      a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

    • ISIC KARTY ŽIACI
     • ISIC KARTY ŽIACI

     • Milí študenti,

      je čas predĺžiť si platnosť Vašej ISIC karty. Zašlete SMS na číslo 8844 podľa návodu www.transdata.sk, teda v tvare

      • TC medzera
      • PRIEZVISKO medzera
      • ČÍSLO ČIPU preukazu

      Následne očakávajte 2 spätné SMS a stiahnutie kreditu 3 eurá.

      Posledný krok je aktivácia ISIC karty na sekretariáte!!! Plagát

    • Prijímacie konanie
     • Prijímacie konanie

     • Výsledky 2. kola prijímacieho konania na odbor TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STROJÁRSTVE sú zverejnené TU

      Prijatí sú prví šestnásti uchádzači. 

      Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v pondelok 22.6.2020 od 8,30 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte školy. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka.

       

       

    • Pokyny pre maturantov
     • Pokyny pre maturantov

     • Predmety, z ktorých sa započíta známka do TČOZ a PČOZ maturitnej skúšky TU

      30. 4. 2020 - ukončenie klasifikácie štvrtákov

      4. 5. 2020 - záverečná klasifikačná porada pre 4. ročník

      do 6. 5. 2020 - komisionálne skúšky tých študentov štvrtého ročníka, ktorí budú mať navrhnutú z predmetu známku "nedostatočný" alebo nebudú klasifikovaní. 

      do 7. mája 2020 -   uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak  písomným oznámením zrušiť, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva pred komisiou.

      do 7. mája 2020 -   ak ste prihlásení na maturitnú skúšku z anglickéhp jazyka na jazykovej úrovni B2, buď vykonáte MS pred komisiou alebo na základe Vášho písomného súhlasu  sa známka určí z priemeru ale len na úrovni B1.

      7. 5. 2020 - na edupage bude zverejnené Vaše koncoročné vysvedčenie (každému vo svojom konte).

      od 25. mája do 13. júna 2020

      12. 5. 2020 - na edupage budú zverejnené známky maturitných predmetov - maturitné vysvedčenie (každý žiak vo svojom konte), ktoré sa budú počítať na základe priemerov relevantných predmetov za štúdium (podrobnosti a zoznam predmetov pre jednotlivé odbory a maturitné predmety budú zverejnené v nariadení riaditeľa školy najneskôr do 7. 5. 2020).

      15. 5. 2020 - do tohto termínu musí byť škole doručená správa od študenta (cez portál edupage, resp. mailom triednemu učiteľovi alebo poštou), ktorý nie je spokojný so známkou, ktorá mu vyšla stanoveným výpočtom v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR - administratívne známkovanie. Túto skutočnosť neodkladne spomínaným spôsobom oznámi študent najneskôr do tohto termínu a následne mu bude oznámený termín jeho maturitnej skúšky pred komisiou.

      od 25. mája do 13. júna 2020 konanie Internej časti maturitnej skúšky  pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa vypočítaného priemeru.

      30. 6. 2020 - do tohto termínu Vám v škole podľa zverejneného harmonogramu vydáme koncoročné a maturitné vysvedčenie a vy odovzdáte všetky učebnice, kľúče od skriniek, atď.

      Grafický prehľad základných termínov podľa MŠVVaŠ: casova_os.pdf

      MATURITNÉ SKÚŠKY:

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

       

    • Informácie pre študentov IV. ročníka
     • Informácie pre študentov IV. ročníka

     • Z kariérového centra nám poslali informáciu:

      Práve sme vydali aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Keďže sú školy zavreté, pripravili sme toto vydanie v ľahko čitateľnej elektronickej forme.Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

    • Výsledky krajského kola SOČ
     • Výsledky krajského kola SOČ

     • Aj napriek sťaženým podmienkam sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti bez účasti študentov. Výsledkovú listinu si môžete prezrieť tu. K dosiahnutým výsledkom súťažiacim blahoželáme.

    • Bezplatná preprava vo vlakoch ZSSK.
     • Bezplatná preprava vo vlakoch ZSSK.

     • Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.  Viac ...

    • Informácia pre žiakov
     • Informácia pre žiakov

     • Podľa najnovších vyjadrení ministra školstva sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 aj naďalej až do odvolania. Žiadame študentov našej školy, aby sa vzdelávali dištančnou formou podľa pokynov svojich vyučujúcich prostredníctvom EdeuPage. Učitelia vám budú od 24.3.2020 každý deň podľa rozvrhu prideľovať materiály aj domáce úlohy.

       

    • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

     • Ministerka  školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení vyvolané koronavírusom COVID-19. 

      Milí študenti, sledujte aj naďalej oznamy prostredníctvom našej vebovej stránky.

    • Upozornenie pre všetkých žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov SPŠT v Trnave
     • Upozornenie pre všetkých žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov SPŠT v Trnave

     • Riaditeľstvo SPŠT Komenského 1, v Trnave žiada všetkých žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov, aby sa vyvarovali cestovaniu do zahraničia, do veľkých miest a nákupných centier z dôvodu šírenia koronavírusu. V prípade, že vycestujete, žiadame o dodržanie minimálnej karantény 14 dní v domácom prostredí. 

    • Medzinárodný certifikát - projekt ECDL
     • Medzinárodný certifikát - projekt ECDL

     • Milí rodičia, milí študenti,

      dnešným dňom spúšťame projekt ECDL (European Computer Driving Licence) – medzinárodného cerifikátu na používanie počítača ( https://www.ecdl.sk/ ). Ide o možnosť bezplatne získať medzinárodne rešpektovanú – štátom uznanú kvalifikáciu hovoriacu o dosiahnutí určitého štandardu digitálnej zručnosti v príslušnej IT oblasti. Viac..

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Milí žiaci deviataci a rodičia,

      srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole  technickej sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 14.2.2020 v čase od 8.00 - 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch. Informácie získate od pedagógov našej školy. Tešíme sa na vás.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy udeľuje  14.2.2020 pre žiakov Riaditeľské voľno.

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie