• Vitajte na stránkach našej školy
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Nahlásenie výsledku domáceho AG samotestu
     • Nahlásenie výsledku domáceho AG samotestu

     • Na základe platného Školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič alebo plnoletý študent škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov.

      V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia tvorcovia softveru pripravili vyhlásenie ‚Domáci AG samotest – výsledok‘, cez ktoré oznámite výsledok testu. Pri pozitívnom výsledku testu si takto rodič alebo plnoletý študent zároveň hneď splní povinnosť nahlasovania výsledku testu škole. Domáci AG samotest - výsledok

     • Prenájom priestorov

     • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 1 917 31 Trnava

      DÁVA DO PRENÁJMU NEBYTOVÝ PRIESTOR

      Umiestnenie nápojového automatu

      Ponuky doručte na adresu školy v zalepenej obálke na sekretariát školy,  označenej „Prenájom nápojového automatu“ do 31.08.2021 do 12,00 hod. Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/5903518 

       

    • ŠKOLSKÝ SEMAFOR v šk. roku 2021/2022 - výňatok
     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR v šk. roku 2021/2022 - výňatok

     • - Do školy môže vstúpiť len osoba, ktorá nemá príznaky ochorenia Covid-19.
      - V škole sa pohybujeme s prekrytím horných dýchacích ciest (rúška). 
      - Na EduPage vyplňte a potvrďte Vyhlásenie o bezpríznakovosti, žiaci 1. ročníka si tlačivo môžu vytlačiť a ich zákonný zástupca ho podpíše (treba ho priniesť so sebou do školy 2. 9.2021).
      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

    • Začiatok školského roka 2021/2022
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2022 o 8.00 hod. Všetci študenti našej školy sa sústredia vo svojich triedach, kde sa im prihovorí riaditeľ školy prostredníctvom rozhlasu a nasledovať bude triednická hodina. Zoznamy prvákov sú na nástenke vo vestibule školy. Školská jedáleň začne fungovať od 3.9.2021 a prihlásiť sa na stravu môžete u vedúcej školskej jedálne pani Škorecovej na telefónnom čísle 033 590 35 43.

       

    • Jazyková škola
     • Jazyková škola

     • V školskom roku 2021/2022 otvárame jazykovú školu. Ak sa chcete zdokonaliť v cudzom jazyku alebo doučiť nezvládnuté učivo, môžete využiť čas v popoludňajších hodinách. Naši učitelia cudzích jazykov sú Vám k dispozícii. Bližšie informácie tu

    • Letný oddych
     • Letný oddych

     • Milí študenti a zamestnanci školy,

      prajeme Vám krásne prázdniny a dovolenky, veľa slnka, vody a načerpanie síl do nového školského roka.

     • Prenájom

     • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor - priestory príslušenstva a sociálne zariadenie, spolu 324,44 m2. 

      Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 2.7.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením "prenájom - telocvične"

      Informácie o prenájme nebytových priestorovna č. 033/5903518 od 9:00 do 18:00 hod. 

    • Projekt PILOT
     • Projekt PILOT

     • V rámci projektu PILOT sa 22.6.2021 uskutočnili workshopy pre študentov Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava na všetkých ústavoch Materiálovotechnologická fakulta Trnava (MTF) - Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Uiam Mtf , Ústave výrobných technológií MTF STU, Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu UPIM , Ústave materiálov, Ústave integrovanej bezpečnosti a Ústave výskumu progresívnych technológií. Foto...

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dnes 21.06.2021 riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu havárie privádzača vodovodného potrubia na Študentskej ulici, ktoré zásobuje vodou celé sídlisko vrátane našej školy.
      Komisionálne skúšky, plánované na dnešný deň sa prekladajú na 25.06.2021 o 10,00 h. a 11,00 h.

      Sledujte ďalšie oznamy. Trnavská vodárenská spoločnosť závadu odstraňuje. Oprava potrubia by mala byť ukončená v priebehu dnešného dňa. 

    • DOD MTF Trnava
     • DOD MTF Trnava

     • SPŠT Komenského 1, Trnava je partnerskou školou   MTF STU so sídlom v Trnave. Vysoká škola organizuje dňa  16. júna 2021 Deň otvorených dverí. Viac informácii ...

    • Úspešný manažér
     • Úspešný manažér

     • Náš študent Tomáš Ondrejička sa v máji 2021 zapoji do súťaže organizovanej MTF STU so sídlom v Trnave s  náztvom The World needs Engineers. V úlohe, ktorú dostal ako "manažér - priemyselný inžinier" navrhol riešenie konkrétne zadefinovaného problému z praxe. Hlavnou výhrou v súťaži bola chata pre 12 osôb na víkend na Slovensku. Blahoželáme!

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     •  

      Riaditeľ školy vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok na voľné miesta v odboroch:

      3917 M technické a informatické služby v strojárstve 
      2675 M elektrotechnika 
      2381 strojárstvo 

      Prihlášky posielajte prostredníctvom výchovného poradcu základnej školy alebo doručte osobne na riaditeľstvo školy

      Termín prijímacích skúšok je 22.6.2021 o 8:00 v budove SPŠT. Prijímacie skúšky budú z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra

     • Prenájom priestorov

     • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

      DÁVA DO PRENÁJMU NEBYTOVÝ PRIESTOR
      Školský bufet 19 ma priestory príslušenstva 2,85 m2

      Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 28.5.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením „prenájom - bufet“. Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/5903518 od 9:00 do 11:00hod.

    • Informácia pre prijatých uchádzačov ohľadom ISIC
     • Informácia pre prijatých uchádzačov ohľadom ISIC

     • Novoprijatí študenti dostali od nás tlačivo na platbu ISIC preukazu. Ak ste platbu ešte nezrealizovali, prikladáme nové tlačivo na jednoduchšiu platbu ISIC preukazu. Tí, ktorí zaplatili už podľa staršieho tlačiva, platba prešla.

      ISIC nové tlačivo

     • Prijímacie skúšky

     • V prípade, že Vám pošta nedoručila pozvánku na Prijímacie skúšky, dostavte sa do 8,00 h. na SPŠT Komenského 1 , Trnava na Prijímacie skúšky. Pozor! Žiaci, ktorí si podali prihlášku na:
       I. termín - budú konať prijímacie skúšky 3. mája 2021,
      II. termín - budú konať prijímacie skúšky 10. mája 2021,
      oba termíny - prijímacie súšky konajú iba 1x, a to 3. mája 2021.
      Priniesť treba aj vyhlásenie o bezinfekčnosti.  Viac... 
      Podľa najnovšieho usmernenia pre riaditeľov SŠ k podmienkam pre konanie PS na stredné školy v šk. roku 2021 sa uchádzači v ružovom alebo červenom okrese nepreukazujú testom.

    • Začíname s prezenčnou formou výučby
     • Začíname s prezenčnou formou výučby

     • Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie okres Trnava prechádza do ružovej farby. Podľa COVID-AUTOMATU sme sa dostali do I. stupňa varovania a od pondelka 17.5.2021 od 8,00 h. začíname s prezenčnou formou vyučovania podľa rozvrhu. Môžete sa prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne pani Škorecovej.

    • Prenájom
     • Prenájom

     • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor: 

      • školský bufet 19 ma priestor príslušenstva 2,85 m2

      Ponuky je potrebné doručiť na adresu školy do 21.05.2021 do 12, 00 hod. v zalepenej obálke označenej "Prenájom - bufet" .
       Informácie o prenájme nebytových priestorov na tel.č.: 033/5903518 od 9,00 hod. do 11,00 hod. 

    • Prezenčná výučba pre končiace ročníky
     • Prezenčná výučba pre končiace ročníky

     • Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 08. 04. 2021 a Rozhodnutia č. 2021/12811:1-A1810  zo dňa 12. 04. 2021, bude od 19. 04. 2021 prebiehať výučba prezenčnou formou pre všetky končiace ročníky. Podmienkou je negatívny test plnoletého žiaka a test zamestnancov, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. Podmienka vstupu do školy

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie