Navigácia

Kritériá prijatia v šk. roku 2017/2018 poradie - elektrotechnika poradie - strojárstvo poradie - mechatronika poradie - obchod a podnikanie Poradie - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Zapísaní žiaci podľa odborov

Kritériá prijatia v šk. roku 2017/2018

                     

Kritériá prijatia v šk. roku 2017/2018

 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO l, 917 31 TRNAVA

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ŠTÚDIUM

V ŠKOLSKOM ROKU 2016-2017

v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) o výchove a vzdelávaní

1.   Vstupné údaje

číslo odboru

názov odboru

počet tried

predpokladaný počet žiakov

2675 M

ELE - elektrotechnika

2

50

2387 M

MCH - mechatronika

1

25

2426K

CNC – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

1

25

6352 M

OAP - obchod a podnikanie

1

25

2381 M

STR - strojárstvo

1

25

 

 

 

 

 

 

2. Prijímacie konanie

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 % , bude prijatý bez prijímacej skúšky

Výber ostatných uchádzačov sa uskutoční na základe:

·         definovaného priemeru zo ZŠ, MONITORU 9 zo SJL a MAT a výsledku prijímacích skúšok zo SJL a MAT. Definovaný priemer je z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, DEJ, GEO, MAT, BIO, FYZ, CHE 6.-9. roč. ZŠ. (Koncoročné známky 6. až 8. ročník, 9. ročník - polročné známky).

A-l  Za prospech zo ZŠ môže uchádzač dosiahnuť max. 30 bodov

                     Definovaný priemer

    od 1,00 do 1,09      zodpovedá      30 bodom

  od 1,10 do 1,19      zodpovedá      28 bodom

  od 1,20 do 1,29      zodpovedá      26 bodom

  ...                             ...                    ...        

  od 2,50                    zodpovedá      0 bodom

 

A-2  Za MONITOR 9 môže uchádzač dosiahnuť max. 10 bodov za SJL a max. 10 bodov za  MAT  podľa úspešnosti:

                     Monitor

  od 95,01 % do 100 %   zodpovedá      10 bodom

  od 90,01 % do 95 %     zodpovedá      9 bodom

  od 85,01 % do 90 %     zodpovedá      8 bodom

         ...                                   ...                    ...

  od 50,00 % do 55 %     zodpovedá      1 bodu

A-3  Za prijímacie skúšky môže uchádzač dosiahnuť max. 20 bodov za SJL a max 20 bodov za MAT podľa úspešnosti:

                     Prijímacie skúšky

  získanie 20 bodov v teste         zodpovedá      20 bodom

  získanie 19 bodov v teste         zodpovedá      19 bodom

         ...                                              ...                     ...

  získanie 1 bodu v teste             zodpovedá      1 bodu

A-4  Uchádzačom, ktorí boli riešiteľmi matematickej, fyzikálnej alebo jazykových olympiád organizovaných formou jednorázových sústredení súťažiacich, sa pripočítajú body takto:

  za postup do okresného kola max 2 body

  za umiestnenie v okresnom kole a za postup do regionálneho kola max 5 bodov

  za umiestnenie v regionálnom kole za postup do vyššieho kola max 8 bodov

  za umiestnenie vo vyššom kole max 10 bodov

Účasť a umiestnenie musí uchádzač preukázať hodnoverným dokladom, ktorý odovzdá spolu s prihláškou na štúdium na strednej škole. Doklad musí obsahovať okrem mena a dátumu narodenia súťažiaceho názov súťaže, stupeň (úroveň) súťaže, dátum konania súťaže a názov organizátora súťaže.

A-5  Uchádzačom, ktorí dosahujú vynikajúce športové výsledky, hlavne v individuálnych športoch, od krajskej (regionálnej) súťaže vyššie, môžu byť pridelené body za športovú činnosť, ak o tom rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní s prijímacou komisiou

  v individuálnych športoch        max 10 bodov

  v kolektívnych športoch .         max 5 bodov

A-6  Uchádzačom, ktorí si podajú obidve prihlášky na našu školu sa pripočíta 10 bodov v tom prihlásenom odbore, v ktorom sa prihlásili v prvom kole na prvý termín

Uchádzačom, ktorí si podajú len jednu prihlášku na našu školu v prvom kole na prvý termín sa pripočíta 5 bodov

A-7  Uchádzačom, ktorí mali zníženú známku zo správania sa odpočíta 5 bodov v každom prihlásenom odbore

A-8  Uchádzačom, ktorí sú hodnotení známkou horšou ako dobrý z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, MAT alebo FYZ sa za každú takúto známku odpočítajú 2 body

3.  Hodnotenie prijímacieho konania a prijatie na štúdium do 1. ročníka SPŠ

Uchádzači, ktorí:

  • sa zúčastnili písomnej časti prijímacieho konania (prijímacej skúšky v zmysle kritéria A-3)budú na základe získaných bodov zoradení do poradovníka v jednotlivých študijných odboroch.
  • uchádzači, ktorí sa bez včasného písomného ospravedlnenia nezúčastnia prijímacích skúšok a tí, ktorí dosiahnu celkovo menej ako 5 bodov, nebudú prijatí na štúdium.

Pre zostavovanie poradovníka platia nasledovné pomocné kritériá:

  • v prípade rovnosti počtu bodov sa v zmysle § 67 ods. 3) zákona 245/2008 Z.z. zvýhodnia uchádzači so ZPS
  • v odboroch ELE, MCH, STR,CNC

a) prednosť majú uchádzači s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ

b) v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT

c) v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT (6.-9. roč. ZŠ)

d) v prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT a FYZ (6.-9. roč. ZŠ)

·         v odboroch OAP

a)      prednosť majú uchádzači s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ

b) v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 zo SJL

c) v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT

d)  prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech zo SJL a MAT (6.-9. roč. ZŠ)

Na zápis do 1. ročníka štúdia budú uchádzači v zmysle umiestnenia v poradovníku a prípadnej autoremedúry postupne pozývaní až do zaplnenia počtu voľných miest v zmysle bodu A

Prijatí na štúdium vo zvolenom študijnom odbore budú tí uchádzači, ktorí:

  • sa zapíšu na štúdium v termíne, na ktorý boli k zápisu pozvaní

4.   Záver

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí v danom študijnom odbore oprávňuje uchádzača zapísať sa do 1. ročníka v určenom termíne. Skutočný nástup na realizáciu štúdia je podmienený úspešným ukončením štúdia na ZŠ.

Výsledky prijímacieho konania v 1. kole budú zverejnené po prerokovaní s prijímacou komisiou najneskôr:       12. 5. 2017.

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa: 14.2.2017.

Kritériá boli prerokované na rade školy dňa: 28.2.2017.

 

Trnava 1.3.2017                                                                            Ing. Ľudovít Šimun

                                                                                                        riaditeľ školy