Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia AKO
anglický jazyk ANJ
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
aplikovaný software APS
automatizácia AUT
automatizácia cvičenia AUT\
cestovný ruch CRU
cvičenia z matematiky MAT\
cvičná firma CVF
dátové siete DAS
dejepis DEJ
dielenská prax DPR
ekonomika EKO
ekonomika cvičenia EKO\
elektronika ELN
elektronika cvičenia ELN\
elektrotechnická spôsobilosť ESP
elektrotechnická spôsobilosť cvičenia ESP\
elektrotechnické meranie ELM
elektrotechnika ELE
elektrotechnika cvičenia ELE\
elektrotechnika príklady ELP\
elektrotechnológia ELT
etická výchova ETV
financie FIN
finančná spôsobilosť FSP
fyzika FYZ
geografia GEG
geografia cestovného ruchu GCR
grafické systémy GSY
hospodárske výpočty HVY
hotelový a gastronomický manažment HMA
ideovo-výchovné pôsobenie IVP
informatika INF
konštrukcie elektronických zariadení KEZ
konštrukcie inteligentných mechanizmov KIM
kontrola a meranie KOM
kontrola a meranie - programovanie NC strojov KOM/PNC
matematika MAT
mechanika MEC
mechatronika MCH
mechatronika cvičenia MCH\
mikroprocesorová technika MIT\
náboženská výchova NBV
navrhovanie výrobkov počítačom NVP
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
podniková prax PPR
právna náuka PRN
prax PRA
priemyselná informatika PIN
priemyselná informatika cvičenia PIN\
priemyselná informatika I. PIN1
programovanie PRG
programovanie NC strojov PNC
ruský jazyk RUJ
seminár zo slovenského jazyka a literatúry SEM
silnoprúdové zariadenia SIZ
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská komunikácia SPK
správanie SPR
strojárska konštrukcia STK
strojárska konštrukcia cvičenia STK\
strojárska technológia STT
strojárska technológia cvičenia STT\
stroje a zariadenia SAZ
strojníctvo STN
strojníctvo cvičenia STN\
technická mechanika TME
technické kreslenie TEK
technika obsluhy a služieb TOS
tekutinové mechanizmy TEM
telekomunikácie TEL
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
tovaroznalectvo TVZ
účtovníctvo UCT
základy elektrotechniky ZAE

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018